Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

Liêu Trai - Tứ Đại Kỳ Nữ - 38/38 Tâp, US LT.Cast :
Nicky Wu
Fann Wong
Qu Ying
Miao Hai Zhong
He Gui Lin
Guo Qi Ming
Liu Shi Shi
TAE
Li Qian
He Jian Ze
Han Xiao
Yue Yue
Deng Li Min

Môi link khoan 1 h nhe!

(Tâp 01 - 10)
01
http://www.megaupload.com/?d=9M8ISM71
02
http://www.megaupload.com/?d=8BQY8UPF
03
http://www.megaupload.com/?d=8TG4I80Q
04
http://www.megaupload.com/?d=AWEJDO4O

Good Video now!
05
http://www.megaupload.com/?d=P6X4XV0N
06
http://www.megaupload.com/?d=8SIO1H1P
07
http://www.megaupload.com/?d=Y69Z2DAU
08
http://www.megaupload.com/?d=7FME5ZDD

(Tâp 11- 18)
09
http://www.megaupload.com/?d=5A6M627K
10
http://www.megaupload.com/?d=JQ4EHP2I
11
http://www.megaupload.com/?d=ZKX58P8H
12 (1:30 h)
http://www.megaupload.com/?d=40Z3URI3
13 (1:30 h)
http://www.megaupload.com/?d=O60MNWUM

(Tâp 19-22)
14
http://www.megaupload.com/?d=MBE1UYVU
15
http://www.megaupload.com/?d=HDJB8MV2
16
http://www.megaupload.com/?d=T5QZTNXO

Bắt đầu máy tập sau chia khoãn 45 phút một tập nha!
Tâp 23
http://www.megaupload.com/?d=JT8MEHTM
Tâp 24
http://www.megaupload.com/?d=AE1NG5QA
Tâp 25
http://www.megaupload.com/?d=8H4C705F
Tâp 26
http://www.megaupload.com/?d=4YZQ9YZK
Tâp 27
http://www.megaupload.com/?d=50BY0X1D
Tâp 28
http://www.megaupload.com/?d=QOKPH2CJ

joy
Tâp 29: http://www.megaupload.com/?d=2WHIDZYF
Tâp 30: http://www.megaupload.com/?d=6JKHER6V
Tâp 31: http://www.megaupload.com/?d=LLL5GK3I
Tâp 32: http://www.megaupload.com/?d=UQBVZJ78
Tâp 33: http://www.megaupload.com/?d=RXLCQMUL

Link tron bô và gióng nhau Upload by Cat Cat và TinhBuon

Cat Cat
Tập 01 http://www.megaupload.com/?d=03Z61Y4C
Tập 02 http://www.megaupload.com/?d=BNAB0A09
Tập 03 http://www.megaupload.com/?d=33PD8EB2
Tập 04 http://www.megaupload.com/?d=U7NWCTS9
Tập 05 http://www.megaupload.com/?d=DG3ZZG5Z
Tập 06 http://www.megaupload.com/?d=IEBSXCNU
Tập 07 http://www.megaupload.com/?d=U3JMWNAE
Tập 08 http://www.megaupload.com/?d=7JP8LAW5
Tập 09 http://www.megaupload.com/?d=KS9L3VZV
Tập 10 http://www.megaupload.com/?d=P4M0AVDS
Tập 11 http://www.megaupload.com/?d=QH2LKQUL
Tập 12 http://www.megaupload.com/?d=FCWLN35D
Tập 13 http://www.megaupload.com/?d=GWSH95KR
Tập 14 http://www.megaupload.com/?d=A3AHAK79
Tập 15 http://www.megaupload.com/?d=6PA6I3H4
Tập 16 http://www.megaupload.com/?d=6G80AVTL
Tập 17 http://www.megaupload.com/?d=F9Z2AUAZ
Tập 18 http://www.megaupload.com/?d=LCU9GZT5
Tập 19 http://www.megaupload.com/?d=KQY1Y2BN
Tập 20 http://www.megaupload.com/?d=I5ONBBSL
Tập 21 http://www.megaupload.com/?d=OHBS9DOV
Tập 22 http://www.megaupload.com/?d=L8AD14DZ
Tập 23 http://www.megaupload.com/?d=09U67QEC
Tập 24 http://www.megaupload.com/?d=E6REL6JG
Tập 25 http://www.megaupload.com/?d=NSMQWI3U
Tập 26 http://www.megaupload.com/?d=CBB3K2H3
Tập 27 http://www.megaupload.com/?d=4CG0OKGW
Tập 28 http://www.megaupload.com/?d=F3UU5YHZ
Tập 29 http://www.megaupload.com/?d=5JO53B84
Tập 30 http://www.megaupload.com/?d=12P323DP
Tập 31 http://www.megaupload.com/?d=HGQ0UAQL
Tập 32 http://www.megaupload.com/?d=KV7SA2BT
Tập 33 http://www.megaupload.com/?d=4EOSFG3E
Tập 34 http://www.megaupload.com/?d=JI17XSTR
Tập 35 http://www.megaupload.com/?d=LUG138VL
Tập 36 http://www.megaupload.com/?d=THXRU3HN
Tập 37 http://www.megaupload.com/?d=10YISTPX
Tập 38 END http://www.megaupload.com/?d=SD8W8JWC

TinhBuon reupload
Tập 1: http://www.megaupload.com/?d=JAWKA3MF
Tập 2: http://www.megaupload.com/?d=9IGCDU14
Tập 3: http://www.megaupload.com/?d=T1CMF32P
Tập 4: http://www.megaupload.com/?d=7P75RCW2
Tập 5: http://www.megaupload.com/?d=41P3LX1E
Tập 6: http://www.megaupload.com/?d=U3AMSOVS
Tập 7: http://www.megaupload.com/?d=0E55SB1A
Tập 8: http://www.megaupload.com/?d=DFQ1MCOK
Tập 9: http://www.megaupload.com/?d=QT9C77K2
Tập 10: http://www.megaupload.com/?d=BNMHLURW
Tập 11: http://www.megaupload.com/?d=SVEXJZV1
Tập 12: http://www.megaupload.com/?d=LD5NOCSH
Tập 13: http://www.megaupload.com/?d=YNINQDZ0
Tập 14: http://www.megaupload.com/?d=Z7MT0N3H
Tập 15: http://www.megaupload.com/?d=8HB5TZ2W
Tập 16: http://www.megaupload.com/?d=XF4MII6S
Tập 17: http://www.megaupload.com/?d=V1GRQK9X
Tập 18: http://www.megaupload.com/?d=G29FBRW0
Tập 19: http://www.megaupload.com/?d=4CGVEGD5
Tập 20: http://www.megaupload.com/?d=2YUTRTU8
Tập 21: http://www.megaupload.com/?d=6T432ZGB
Tập 22: http://www.megaupload.com/?d=ACILAMB9
Tập 23: http://www.megaupload.com/?d=4QS46TPY
Tập 24: http://www.megaupload.com/?d=24DICVWP
Tập 25: http://www.megaupload.com/?d=HCPPB8Q4
Tập 26: http://www.megaupload.com/?d=2Y3GULM4
Tập 27: http://www.megaupload.com/?d=BV7YN4ZI
Tập 28: http://www.megaupload.com/?d=GN7URX4L
Tập 29: http://www.megaupload.com/?d=MUQP4ZSC
Tập 30: http://www.megaupload.com/?d=PGIS7KXC
Tập 31: http://www.megaupload.com/?d=BK38RJW6
Tập 32: http://www.megaupload.com/?d=BVJI41OT
Tập 33: http://www.megaupload.com/?d=UB06ZNL7
Tập 34: http://www.megaupload.com/?d=VP9H4E39
Tập 35: http://www.megaupload.com/?d=UVL13FTW
Tập 36: http://www.megaupload.com/?d=NE7G1IR8
Tập 37: http://www.megaupload.com/?d=ZBX80V5B
Tập 38-Hết: http://www.megaupload.com/?d=HH2GR8BM

nhuquynh1986
DivX default
tap 1
1.001 : http://www.megaupload.com/?d=0BHNI4ZU
1.002 : http://www.megaupload.com/?d=9PJIESZD
1.003 : http://www.megaupload.com/?d=LL9LLCTA
1.004 : http://www.megaupload.com/?d=VQGLRN9Y
1.005 : http://www.megaupload.com/?d=S5ZIE36Q
1.006 : http://www.megaupload.com/?d=Q6Z2H6N4
tap 2
2.001 : http://www.megaupload.com/?d=RDCLASTZ
2.002 : http://www.megaupload.com/?d=D5W9GLHV
2.003 : http://www.megaupload.com/?d=RXB1OMSK
2.004 : http://www.megaupload.com/?d=PYEJN2VK
2.005 : http://www.megaupload.com/?d=3UQ5F6FC
2.006 : http://www.megaupload.com/?d=49NN4586
tap 3
3.001 : http://www.megaupload.com/?d=580D7L87
3.002 : http://www.megaupload.com/?d=AKQNY84K
3.003 : http://www.megaupload.com/?d=0U2DTIGG
3.004 : http://www.megaupload.com/?d=S09AGIOO
3.005 : http://www.megaupload.com/?d=ZJLKTXPG
3.006 : http://www.megaupload.com/?d=O3O4VXJX
tap 4
4.001 : http://www.megaupload.com/?d=4ZCJ8F09
4.002 : http://www.megaupload.com/?d=F700W9WH
4.003 : http://www.megaupload.com/?d=KAWJ9NPL
4.004 : http://www.megaupload.com/?d=EYUZJM2D
4.005 : http://www.megaupload.com/?d=OL2C08IL
4.006 : http://www.megaupload.com/?d=P36GHPO3

tvbfan

http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=161556

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét