Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

Giang Hồ Kỳ Án - F2 DVDRIP AVI - 20/20 tập US LT - TVB

Casts:
Steven Ma
Yumiko Cheng
Wayne Lai
Ha Yu
Law Koon Lan

Charmaine Li
Lee Sing Cheung
Elaine Yiu
Evergreen Mak
Johnson Lee

Giang Hồ Kỳ Án II
(The Gentle C.rack Down II)
US lồng tiếng
DVDRIP AVI
20 tập


Tập 1:
001 http://www.megaupload.com/?d=24W0RX0J
002 http://www.megaupload.com/?d=CZMRTIN4
003 http://www.megaupload.com/?d=W94CQ365
004 http://www.megaupload.com/?d=FAKCVUF7
005 http://www.megaupload.com/?d=2CPD4JM5

Tập 2:
001 http://www.megaupload.com/?d=EQDN8MFJ
002 http://www.megaupload.com/?d=9X4GWZO5
003 http://www.megaupload.com/?d=1FEJTUGV
004 http://www.megaupload.com/?d=P0PF705C
005 http://www.megaupload.com/?d=KS2761WE

Tập 3:
001 http://www.megaupload.com/?d=7GTFY0UE
002 http://www.megaupload.com/?d=0BZJRM1X
003 http://www.megaupload.com/?d=0F38TZG8
004 http://www.megaupload.com/?d=JPW8RH1B
005 http://www.megaupload.com/?d=A1D27EII

Tập 4:
001 http://www.megaupload.com/?d=VT4A7B80
002 http://www.megaupload.com/?d=2B3N3MW9
003 http://www.megaupload.com/?d=67ORD87C
004 http://www.megaupload.com/?d=7LVA4KUV
005 http://www.megaupload.com/?d=X99GF41R

Tập 5:
001 http://www.megaupload.com/?d=9KODAMPW
002 http://www.megaupload.com/?d=V0F1F7ZB
003 http://www.megaupload.com/?d=4JHL95TF
004 http://www.megaupload.com/?d=30DYCBNO
005 http://www.megaupload.com/?d=YHB64B2F

Tập 6:
001 http://www.megaupload.com/?d=383LIM0H
002 http://www.megaupload.com/?d=ZRNPXRXS
003 http://www.megaupload.com/?d=2R278PA4
004 http://www.megaupload.com/?d=BBHPUN2N
005 http://www.megaupload.com/?d=FG2D7LFD

Tập 7:
001 http://www.megaupload.com/?d=7U6XK427
002 http://www.megaupload.com/?d=4C0DYQZ9
003 http://www.megaupload.com/?d=CJH9V180
004 http://www.megaupload.com/?d=ISBY55OC
005 http://www.megaupload.com/?d=M1M1BZYW

Tập 8:
001 http://www.megaupload.com/?d=N21D3A6E
002 http://www.megaupload.com/?d=NOZJIF63
003 http://www.megaupload.com/?d=B154RLAL
004 http://www.megaupload.com/?d=MUZOUDC1
005 http://www.megaupload.com/?d=7C5J2BCC

Tập 9:
001 http://www.megaupload.com/?d=2BT6Y2KP
002 http://www.megaupload.com/?d=A7A43R34
003 http://www.megaupload.com/?d=YVIGCWT9
004 http://www.megaupload.com/?d=JEBIFQBP
005 http://www.megaupload.com/?d=83G53V9Y

Tập 10:
001 http://www.megaupload.com/?d=1DSVWRLJ
002 http://www.megaupload.com/?d=HSBBKEZ9
003 http://www.megaupload.com/?d=L7HRFQQ1
004 http://www.megaupload.com/?d=GZ8WFVUL
005 http://www.megaupload.com/?d=JI7FXPAR

Tập 11:
001 http://www.megaupload.com/?d=JYIU1B2K
002 http://www.megaupload.com/?d=GN6PV5O9
003 http://www.megaupload.com/?d=N4NE9Z7B
004 http://www.megaupload.com/?d=JQ80KFQ6
005 http://www.megaupload.com/?d=VAQAS6J7

Tập 12:
001 http://www.megaupload.com/?d=TMWOXTH8
002 http://www.megaupload.com/?d=AJLYS2PC
003 http://www.megaupload.com/?d=38R9CH9F
004 http://www.megaupload.com/?d=L05JBQLR
005 http://www.megaupload.com/?d=JVEQW46T

Tập 13:
001 http://www.megaupload.com/?d=9Y5IFK7G
002 http://www.megaupload.com/?d=WEP6OJQS
003 http://www.megaupload.com/?d=UL4K8NVR
004 http://www.megaupload.com/?d=KM2D6226
005 http://www.megaupload.com/?d=GM4OX0ZM

Tập 14:
001 http://www.megaupload.com/?d=K7FVCEAD
002 http://www.megaupload.com/?d=X1H4IB1S
003 http://www.megaupload.com/?d=3R6T6P68
004 http://www.megaupload.com/?d=C3ILXD2F
005 http://www.megaupload.com/?d=EF2CO4FJ

Tập 15:
001 http://www.megaupload.com/?d=TH9TWYXB
002 http://www.megaupload.com/?d=0NH2MBVG
003 http://www.megaupload.com/?d=JWUH2QXP
004 http://www.megaupload.com/?d=THKRKKJX
005 http://www.megaupload.com/?d=VLIKV1C0

Tập 16:
001 http://www.megaupload.com/?d=CAM35F9B
002 http://www.megaupload.com/?d=T9XQMOH7
003 http://www.megaupload.com/?d=Z83ZJ858
004 http://www.megaupload.com/?d=49LSW3US
005 http://www.megaupload.com/?d=6P9G2FWQ

Tập 17:
001 http://www.megaupload.com/?d=QIZ7BGO9
002 http://www.megaupload.com/?d=V8SYL01Y
003 http://www.megaupload.com/?d=LJLSULVP
004 http://www.megaupload.com/?d=OU6ZHOEZ
005 http://www.megaupload.com/?d=UCXVJMJ0

Tập 18:
001 http://www.megaupload.com/?d=MHG5GEBU
002 http://www.megaupload.com/?d=4Q78M478
003 http://www.megaupload.com/?d=OZTAT0X4
004 http://www.megaupload.com/?d=BZPMJRJK
005 http://www.megaupload.com/?d=IVR4LCYQ

Tập 19:
001 http://www.megaupload.com/?d=RQHES6ZZ
002 http://www.megaupload.com/?d=IE5X4AAQ
003 http://www.megaupload.com/?d=XJU9CCMW
004 http://www.megaupload.com/?d=2TNKA8LZ
005 http://www.megaupload.com/?d=DR5XY3N0

Tập 20 END:
001 http://www.megaupload.com/?d=E19SX2MI
002 http://www.megaupload.com/?d=T6P50LDP
003 http://www.megaupload.com/?d=AWO7O2CG
004 http://www.megaupload.com/?d=V7T58CB0
005 http://www.megaupload.com/?d=279IR2OO


decko
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=28219

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét