Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

Lực Lượng Phản Ứng F1 - 20/20 tập (TVB - MPG)

Nếu tập chia phim bị chia làm nhiều phần (001, 002..) thì sau khi down xong các phần ấy lại, các bạn hãy dùng FFSJ 3.1 để join chúng thành 1 tập hoàn chỉnh.
Download FFSJ 3.1 : Click Here

  Tập 01
001. http://www.megaupload.com/?d=KH9ROTNM
002. http://www.megaupload.com/?d=HM3TSO14
003. http://www.megaupload.com/?d=FNFPIWYC
004. http://www.megaupload.com/?d=9PYWT3P7
005. http://www.megaupload.com/?d=QKPEUM2U


Tập 02
001. http://www.megaupload.com/?d=7KFVOK1C
002. http://www.megaupload.com/?d=F513XMMD
003. http://www.megaupload.com/?d=NOLLKBJ0
004. http://www.megaupload.com/?d=IU87B3OP
005. http://www.megaupload.com/?d=N4Z94QW9

Tập 03
001. http://www.megaupload.com/?d=V3FSXBF5
002. http://www.megaupload.com/?d=ZQ7YDUGZ
003. http://www.megaupload.com/?d=GP33YSTC
004. http://www.megaupload.com/?d=9QJDXL9E
005. http://www.megaupload.com/?d=PAJHWCKI

Tập 04
001. http://www.megaupload.com/?d=M09EZ7S3
002. http://www.megaupload.com/?d=YGOKV4TB
003. http://www.megaupload.com/?d=IA0HQ9Z7
004. http://www.megaupload.com/?d=E9ESXGCH
005. http://www.megaupload.com/?d=UJAPCUBM

Tập 05
001. http://www.megaupload.com/?d=44FN6RZ2
002. http://www.megaupload.com/?d=SPQOVN9C
003. http://www.megaupload.com/?d=8Y0WM1EW
004. http://www.megaupload.com/?d=FWALU3K0
005. http://www.megaupload.com/?d=XRHLH5MP

Tập 06
001. http://www.megaupload.com/?d=YQTFWRYV
002. http://www.megaupload.com/?d=0O7WLVJZ
003. http://www.megaupload.com/?d=Z1D009XR
004. http://www.megaupload.com/?d=YBDGACQL
005. http://www.megaupload.com/?d=UZZH9AOQ

Tập 07
001. http://www.megaupload.com/?d=X5BZJTQ5
002. http://www.megaupload.com/?d=ZIY2QZK7
003. http://www.megaupload.com/?d=JMKMYIAR
004. http://www.megaupload.com/?d=7EV5987Z
005. http://www.megaupload.com/?d=2Q4YDMJ0

Tập 08
001. http://www.megaupload.com/?d=FRWZM9MO
002. http://www.megaupload.com/?d=2QTGD0J2
003. http://www.megaupload.com/?d=4KW9QN71
004. http://www.megaupload.com/?d=EQ5TJT3H
005. http://www.megaupload.com/?d=SEG8USCB

Tập 09
001. http://www.megaupload.com/?d=NGNCT6Y2
002. http://www.megaupload.com/?d=IFE3Q7QW
003. http://www.megaupload.com/?d=JJ0I81H8
004. http://www.megaupload.com/?d=HWO7SNEK
005. http://www.megaupload.com/?d=OB69MPK8

Tập 10
001. http://www.megaupload.com/?d=JYPVKM7S
002. http://www.megaupload.com/?d=QJRGI3WQ
003. http://www.megaupload.com/?d=SAJ64JM0
004. http://www.megaupload.com/?d=S6XJUZ2Q
005. http://www.megaupload.com/?d=JIFOVIO1

Tập 11
001. http://www.megaupload.com/?d=P6OMUWSK
002. http://www.megaupload.com/?d=KS67GKL0
003. http://www.megaupload.com/?d=13XAZ661
004. http://www.megaupload.com/?d=6MDOWPD0
005. http://www.megaupload.com/?d=ZE0L9FD2

Tập 12
001. http://www.megaupload.com/?d=QRQTF6XB
002. http://www.megaupload.com/?d=CHPNQF0N
003. http://www.megaupload.com/?d=MAS204F9
004. http://www.megaupload.com/?d=SWWN5P5O
005. http://www.megaupload.com/?d=T7K196IU

Tập 13
001. http://www.megaupload.com/?d=H8RQGCWE
002. http://www.megaupload.com/?d=UT2BEJK5
003. http://www.megaupload.com/?d=KE8A7D4Q
004. http://www.megaupload.com/?d=6DTMOVZY
005. http://www.megaupload.com/?d=QULNHII9

Tập 14
001. http://www.megaupload.com/?d=WGCKWQSO
002. http://www.megaupload.com/?d=OK2BEWR0
003. http://www.megaupload.com/?d=EIZ2T7DV
004. http://www.megaupload.com/?d=4U0M3DI1
005. http://www.megaupload.com/?d=HQRA0S70

Tập 15
001. http://www.megaupload.com/?d=8OVIPF32
002. http://www.megaupload.com/?d=6V7B4N1J
003. http://www.megaupload.com/?d=30UQ5NJQ
004. http://www.megaupload.com/?d=KI08R1I5
005. http://www.megaupload.com/?d=SM1RRSL8

Tập 16
001. http://www.megaupload.com/?d=28E8VL9Y
002. http://www.megaupload.com/?d=2JRS7XZD
003. http://www.megaupload.com/?d=BM4R1FNJ
004. http://www.megaupload.com/?d=NBFDB0BK
005. http://www.megaupload.com/?d=QRATTCBV

Tập 17
001. http://www.megaupload.com/?d=K371T2ZT
002. http://www.megaupload.com/?d=9MJTAX0B
003. http://www.megaupload.com/?d=TMI8ARKP
004. http://www.megaupload.com/?d=64H6O8KF
005. http://www.megaupload.com/?d=JWSGMMFP

Tập 18
001. http://www.megaupload.com/?d=JEI6OBYB
002. http://www.megaupload.com/?d=M9XNI351
003. http://www.megaupload.com/?d=O0YNN47S
004. http://www.megaupload.com/?d=PM8BBULU
005. http://www.megaupload.com/?d=OSQP3UO0

Tập 19
001. http://www.megaupload.com/?d=UI4C12V0
002. http://www.megaupload.com/?d=5UCO5INX
003. http://www.megaupload.com/?d=6ZUS10SP
004. http://www.megaupload.com/?d=HW66XMIK

Tập 20
001. http://www.megaupload.com/?d=SC9EKHV0
002. http://www.megaupload.com/?d=74G9Q9SZ
003. http://www.megaupload.com/?d=3VEA39OJ
004. http://www.megaupload.com/?d=ZBJG2LK7
005. http://www.megaupload.com/?d=0N7J6ASF

Hết !

Athena
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=5015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét