Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

Trung Nguyên Kiếm Khách F2 và 3 - 12 DVD ISO - TQ

Phim hay vô cùng xem nhiêu lân mà vân thây còn hay !

Link:

DVD 1 :

1- http://www.megaupload.com/?d=ZFR2F2MN
2- http://www.megaupload.com/?d=IEZBCVL6
3- http://www.megaupload.com/?d=QCCOCMNB
4- http://www.megaupload.com/?d=UA4DXV7F
5- http://www.megaupload.com/?d=7G19JT4E
6- http://www.megaupload.com/?d=UWJUR3SF
7- http://www.megaupload.com/?d=FYIFTDV3
8- http://www.megaupload.com/?d=1ZYCCH8I
9- http://www.megaupload.com/?d=3MJHOFPL
10- http://www.megaupload.com/?d=7X19AZSN

DVD 2 :

1- http://www.megaupload.com/fr/?d=B6SV4CWR
2- http://www.megaupload.com/fr/?d=I5A1DQG1
3- http://www.megaupload.com/fr/?d=BRQ8N1H5
4- http://www.megaupload.com/?d=9V5V4DHP
5- http://www.megaupload.com/fr/?d=3523A396
6- http://www.megaupload.com/fr/?d=ZDIEISVE
7- http://www.megaupload.com/fr/?d=PAF8ZIBR
8- http://www.megaupload.com/fr/?d=SMDLBHSH
9- http://www.megaupload.com/fr/?d=7GVW0GB0
10- http://www.megaupload.com/fr/?d=34X5QNI7

thêm phân 4 cua DVD 2:

4.001 http://www.megaupload.com/fr/?d=EYV0JU8U
4.002 http://www.megaupload.com/fr/?d=XKTGDHPN

DVD 3 :

1- http://www.megaupload.com/?d=KUW6ZA7F
2- http://www.megaupload.com/?d=F44XCHED
3- http://www.megaupload.com/?d=JCJUTZ3G
4- http://www.megaupload.com/?d=D0CB34NF
5- http://www.megaupload.com/?d=L6OJWCM0
6- http://www.megaupload.com/?d=3JFK1D73
7- http://www.megaupload.com/?d=7LPM5CEG
8- http://www.megaupload.com/?d=QBIUGAHI
9- http://www.megaupload.com/fr/?d=C5A933YM
10- http://www.megaupload.com/?d=Z1WW97XQ


Phân 6 :

6.001 http://www.megaupload.com/fr/?d=6YX1QIX8
6.002 http://www.megaupload.com/fr/?d=YAZF2KVEDVD 4 :

1- http://www.megaupload.com/?d=82COF4NT
2- http://www.megaupload.com/?d=JSJUK6W6
3- http://www.megaupload.com/?d=0V9V2NOT
4- http://www.megaupload.com/?d=DGAYJETN
5- http://www.megaupload.com/?d=9Z0TVSDI
6- http://www.megaupload.com/?d=AFJJICKG
7- http://www.megaupload.com/?d=EW947V1S
8- http://www.megaupload.com/?d=YU8OVV12
9- http://www.megaupload.com/?d=6I00NWTQ
10- http://www.megaupload.com/?d=47JI1JCV

DVD 5 :

1- http://www.megaupload.com/?d=DL5M1XJO
2- http://www.megaupload.com/?d=05ESH3OF
3- http://www.megaupload.com/?d=E25LLJKA
4- http://www.megaupload.com/?d=BZ7H0RD0
5- http://www.megaupload.com/?d=BUUTASBT
6- http://www.megaupload.com/?d=SNTPXO1G
7- http://www.megaupload.com/?d=HGLGCYK2
8- http://www.megaupload.com/?d=RYTWG8WN
9- http://www.megaupload.com/?d=AHKW1EAZ
10- http://www.megaupload.com/?d=XNKGBT6C

Thêm:
Phân 7 DVD 5:

7.001 http://www.megaupload.com/fr/?d=4EC7HR0O
7.002 http://www.megaupload.com/fr/?d=YQKQ9S2U


DVD 6 :

1- http://www.megaupload.com/?d=9HIC0GJN
2- http://www.megaupload.com/?d=MHFIDPX6
3- http://www.megaupload.com/?d=1URWLRZI
4- http://www.megaupload.com/?d=CXMKSS1Z
5- http://www.megaupload.com/?d=L1VCON4N
6- http://www.megaupload.com/?d=U43ODQ3Q
7- http://www.megaupload.com/?d=L02U20H4
8- http://www.megaupload.com/?d=IS9LAWEL
9- http://download.yousendit.com/C6840F1605E58886
10- http://www.megaupload.com/?d=MWQG8967

Phân 8 DVD 6 :

8.001 http://www.megaupload.com/fr/?d=K5C4YQIM
8.002 http://www.megaupload.com/fr/?d=1OAFDO0I


Phân 9 cua DVD 6 :

9.001 http://www.megaupload.com/fr/?d=H7S0ZN6X
9.002 http://www.megaupload.com/fr/?d=3CQDFNHH


DVD 7 :

1- http://www.megaupload.com/?d=M6T47OY7
2- http://www.megaupload.com/?d=6QBJHL5W
3- http://www.megaupload.com/?d=6B608PBN
4- http://www.megaupload.com/?d=6QBJHL5W
5- http://www.megaupload.com/?d=CBSH5DNP
6- http://www.megaupload.com/?d=TI95JT21
7- http://www.megaupload.com/?d=G08X2BPX
8- http://www.megaupload.com/?d=NL7DGQ8C
9- http://www.megaupload.com/?d=LW10LARS
10- http://www.megaupload.com/?d=9S8ZSJS0

Phân 4 cua DVD 7 :
4.001 http://www.megaupload.com/fr/?d=CFWBH3O9
4.002 http://www.megaupload.com/fr/?d=M8IEYOSM


DVD 8 :

1- http://www.megaupload.com/?d=J07P07ZT
2- http://www.megaupload.com/?d=ZQGEM2VB
3- http://www.megaupload.com/?d=OFAIYXRI
4- http://www.megaupload.com/?d=P1R9IST2
5- http://www.megaupload.com/?d=6MJROWKP
6- http://www.megaupload.com/?d=45QMWOLH
7- http://www.megaupload.com/?d=1HYLJZHI
8- http://www.megaupload.com/?d=3BBIMN8X
9- http://www.megaupload.com/?d=X7RHZQK0
10- http://www.megaupload.com/?d=KNBD93IN


DVD 9 :

1- http://www.megaupload.com/?d=SAMEA9W7
2- http://www.megaupload.com/?d=H1UB3MNY
3- http://www.megaupload.com/?d=1OKP1QGX
4- http://www.megaupload.com/?d=O4PBQUJ1
5- http://www.megaupload.com/?d=RFU7FBB0
6- http://www.megaupload.com/?d=ZR1ZZA59
7- http://www.megaupload.com/?d=W5AVA6MC
8- http://www.megaupload.com/?d=NO1EXJM3
9- http://www.megaupload.com/?d=O0BFCFOB
10- http://www.megaupload.com/?d=3G98KYQ2

Phân 1 DVD 9

9-1.001 http://www.megaupload.com/fr/?d=WQNGUUA1
9-1.002 http://www.megaupload.com/fr/?d=T0GLQ7L4


DVD 10 :

1- http://www.megaupload.com/?d=KC588ZI6
2- http://www.megaupload.com/?d=CYXTO0SY
3- http://www.megaupload.com/?d=O0348U2B
4- http://www.megaupload.com/?d=T572T1F0
5- http://www.megaupload.com/?d=WLT6ZZX3
6- http://www.megaupload.com/?d=C2378BQC
7- http://www.megaupload.com/?d=GD74QZA9
8- http://www.megaupload.com/?d=3XZNSKTG
9- http://www.megaupload.com/?d=GPPPSTO1
10- http://www.megaupload.com/?d=KEC6QU0M

Phân 1 DVD 10:

1.001 http://www.megaupload.com/fr/?d=AI2FEBOM
1.002 http://www.megaupload.com/?d=XA9D5TXH


DVD 11 :

1- http://www.megaupload.com/?d=Z4EJEPB7
2- http://www.megaupload.com/?d=VXW7ZRCG
3- http://www.megaupload.com/?d=QEG68BKS
4- http://www.megaupload.com/?d=K1FQQ42J
5- http://www.megaupload.com/?d=8KEDQDVA
6- http://www.megaupload.com/?d=JM8JC3CI
7- http://www.megaupload.com/?d=D8M8YDNM
8- http://www.megaupload.com/?d=8KEDQDVA (hu’)
9- http://www.megaupload.com/?d=3D4EPFVI
10- http://www.megaupload.com/?d=IQOPV4TL

Thêm:

Phân 1 DVD 11 :

1.001 http://www.megaupload.com/fr/?d=WNG0L9HA
1.002 http://www.megaupload.com/fr/?d=I3QBTBF3


Phân 3 DVD 11 :

DVD 11- 3.001 http://www.megaupload.com/fr/?d=YMS9DLI7
DVD 11- 3.002 http://www.megaupload.com/fr/?d=U35XEO7C


Phân 8 DVD 11

8.001 http://www.megaupload.com/fr/?d=R2RKSG8Y
8.002 http://www.megaupload.com/fr/?d=05OVUNJO

DVD 12 :

1- http://www.megaupload.com/?d=S3R0BY43
2- http://www.megaupload.com/?d=7QYC0UR0
3- http://www.megaupload.com/?d=2MUMCWTN
4- http://www.megaupload.com/?d=7CAM1SIP
5- http://www.megaupload.com/?d=Q9R64TFG
6- http://www.megaupload.com/?d=I2WR798M
7- http://www.megaupload.com/?d=PCBRDZY7
8- http://www.megaupload.com/?d=6QBJHL5W (hu’)
9- http://www.megaupload.com/fr/?d=Y41J3QHX
10- http://www.megaupload.com/?d=5JX11IHF


Thêm phần 3 DVD 12

3.001 http://www.megaupload.com/fr/?d=XGQWKOUI
3.002 http://www.megaupload.com/fr/?d=H9MN8GHI


Thêm phần 8 DVD 12

8.001 http://www.megaupload.com/fr/?d=QCDWKDLN
8.002 http://www.megaupload.com/fr/?d=ZG0X112J

Thêm phần 10 DVD 12

10.001 http://www.megaupload.com/?d=TWP865QC
10.002 http://www.megaupload.com/?d=8Z1R7DCN


END


Thông bao cân thiêt :

Cac ban thân mên, nho' su' kham pha cua ban ngnk0001 ma chung ta da phat hiên ra nhu'ng nhâm lân cua cac files (do Mega cua minh lam an không dang hoang - xin loi cac ban lan nu'a nhe). Vay, cac ban hay thu' su'a lai theo su' giup do' cua ban ngnk0001 nhu' sau day nhe:

DVD_4.001 chi´nh la` DVD_12.007
DVD_4.009 chi´nh la` DVD_4.001
DVD_3.006 chi´nh la` DVD_4.009

Cac ban than men, vi trong luc minh post phim nay, Mega cua minh co van de !!! Do vay, cac files co phan bi xao tron, va thinh thoang bi sap xep lan lon giua cac DVD. Do vay ma co le mot so ban khong the joint cac files nay lai de Burn ra DVD.
Nho su tan tinh giup do cua 1 ban, ban ay da giup minh tim ra duoc nhung thieu xot nay. Vay, theo su huong dan cua ban ay, cac ban nen theo su dinh chinh sau day.
Cac files bi thieu, minh se post len so’m de cac ban co the xem phim nay mot cach tron ven. Mot lan nua, xin loi cac ban nhe.

DVD_ 11.003 chi´nh la` DVD_ 3.006
DVD_ 11.001 chi´nh la` DVD_ 10.010
DVD_ 8.001 chi´nh la` DVD_ 7.010
DVD_ 10.001 chi´nh la` DVD_ 9.010
DVD_ 12.003 chi´nh la` DVD_ 11.010
DVD_ 5.007 chi´nh la` DVD_6.010
DVD_ 6.008 chi´nh la` DVD_5.007

Cuoí cu`ng co`n thieú:

DVD_ 7.001
DVD_ 8.010
DVD_ 11.002

Day la cac phan thieu duoc bo xung :

Phan 1 DVD 7

7- 1.001 http://www.megaupload.com/fr/?d=65N9PARM
7- 1.002 http://www.megaupload.com/fr/?d=0GWCO834

Phan 10 DVD 8

8- 10.001 http://www.megaupload.com/fr/?d=JSR65MSM
8- 10.002 http://www.megaupload.com/fr/?d=JSOXWS1A

Phan 2 DVD 11

11- 2.001 http://www.megaupload.com/fr/?d=Q0RSVKK7
11- 2.002 http://www.megaupload.com/fr/?d=BMU9UTGX


Chuc cac ban vui ve !Le Dang
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=24208

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét