Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

Giấc Mơ Cổ Tích (Phim Viet Nam) 40 Tập

PhotobucketPhotobucket

Mong được các bạn ủng hộ thật nhiều.

DVD 1
1. http://www.megaupload.com/?d=G6R4A5PR
2. http://www.megaupload.com/?d=KDNX5EG3
3. http://www.megaupload.com/?d=GPCBSSE6
4. http://www.megaupload.com/?d=S145NLSY
5. http://www.megaupload.com/?d=L56JM0RX
6. http://www.megaupload.com/?d=8HF76S9O
7. http://www.megaupload.com/?d=YJJ98UZS
8. http://www.megaupload.com/?d=VBEXQPW4
9. http://www.megaupload.com/?d=QWAQQ8K2
10. http://www.megaupload.com/?d=626HJSZC

AVI Format
1. http://www.megaupload.com/?d=PTSDUOCR
2. http://www.megaupload.com/?d=TJ73T95L
3. http://www.megaupload.com/?d=Z34PPKSZ
4. http://www.megaupload.com/?d=OLOPQ0MF
5. http://www.megaupload.com/?d=W83AHG70
6. http://www.megaupload.com/?d=DFE67PPP
7. http://www.megaupload.com/?d=OQ47J8U9
8. http://www.megaupload.com/?d=AB2Q8AY5
9. http://www.megaupload.com/?d=1KL7JIJS
10. http://www.megaupload.com/?d=4EAYPQ83
11. http://www.megaupload.com/?d=0UFTDKAB
12. http://www.megaupload.com/?d=K32MZOHV
13. http://www.megaupload.com/?d=L8GDBUXK
14. http://www.megaupload.com/?d=3QL0PTRX
15. http://www.megaupload.com/?d=NCR5MZTK
16. http://www.megaupload.com/?d=LTO02T5R
17. http://www.megaupload.com/?d=M3HLXNQA
18. http://www.megaupload.com/?d=5W1O2OT2
19. http://www.megaupload.com/?d=06SA2YI7
20. http://www.megaupload.com/?d=UCF93YL3
21. http://www.megaupload.com/?d=KUSC0FBD
22. http://www.megaupload.com/?d=I9NET883
23. http://www.megaupload.com/?d=OAM7BYPI
24. http://www.megaupload.com/?d=U0KYJ3LRDVD 2
1. http://www.megaupload.com/?d=JA1D0IXU
2. http://www.megaupload.com/?d=G5M5RMN0
3. http://www.megaupload.com/?d=1VBELMVI
4. http://www.megaupload.com/?d=HOZSWZ8I
5. http://www.megaupload.com/?d=LEWHV7E6
6. http://www.megaupload.com/?d=52KKE782
7. http://www.megaupload.com/?d=GEKAJ7XA
8. http://www.megaupload.com/?d=P5D24C03
9. http://www.megaupload.com/?d=R2N5G3W8
10. http://www.megaupload.com/?d=XFYESASK

New Links
1. http://www.megaupload.com/?d=47KWFZ8U
2a. http://www.megaupload.com/?d=LA2S8P3J Fixed
2b. http://www.megaupload.com/?d=AYW4D8L0 Fixed
3. http://www.megaupload.com/?d=D91BXBM7
4a. http://www.megaupload.com/?d=18OA2L6T
4b. http://www.megaupload.com/?d=2BMNWEPO
5. http://www.megaupload.com/?d=85JYVTKQ
6. http://www.megaupload.com/?d=Y4K9EHY4
7. http://www.megaupload.com/?d=2Y18D6KR Fixed
8. http://www.megaupload.com/?d=QSJDP4YS
9a. http://www.megaupload.com/?d=4C0EVZ7Q
9b. http://www.megaupload.com/?d=PELEOXST
10a. http://www.megaupload.com/?d=K8JLSHQY
10b. http://www.megaupload.com/?d=35XD8KZO
11. http://www.megaupload.com/?d=5DN2TRFQ
12. http://www.megaupload.com/?d=D8TDFHFR
13. http://www.megaupload.com/?d=7VJNY360
14. http://www.megaupload.com/?d=MOSWNFSI
15. http://www.megaupload.com/?d=5P7SERLB
16a. http://www.megaupload.com/?d=35CSE9N9
16b. http://www.megaupload.com/?d=P6E0YJER
17. http://www.megaupload.com/?d=2AYNFRCS Fixed
18. http://www.megaupload.com/?d=SNC3WG2T
19. http://www.megaupload.com/?d=YA6QR6Y5
Các bạn nhớ nối các links 2a và 2b, 4a và 4b, 9a và 9b và 16a và 16b trước rồi mới nối tất cả các phần lại với nhau,


DVD 3
1. http://www.megaupload.com/?d=U3HNQRCF
2. http://www.megaupload.com/?d=6I6J76NF
3. http://www.megaupload.com/?d=7KBFUBV2
4. http://www.megaupload.com/?d=9JKNL1TW
5. http://www.megaupload.com/?d=YQMOL7PK
6. http://www.megaupload.com/?d=F9OZXMLQ
7. http://www.megaupload.com/?d=BKG1AN1T
8. http://www.megaupload.com/?d=W3WV8TEL
9. http://www.megaupload.com/?d=2SXUFEBT
10. http://www.megaupload.com/?d=SQA8ULUI
11. http://www.megaupload.com/?d=X3JBSMR0
12. http://www.megaupload.com/?d=ECF9FV5T
13. http://www.megaupload.com/?d=SMJ37NSP
14. http://www.megaupload.com/?d=SMTVE642
15. http://www.megaupload.com/?d=WCB3MDWR


DVD 4
1. http://www.megaupload.com/?d=GTWJM49C
2. http://www.megaupload.com/?d=G6Z29M5H
3. http://www.megaupload.com/?d=WW911H15
4. http://www.megaupload.com/?d=9B5KFOQZ
5. http://www.megaupload.com/?d=RJ2LGNL7
6. http://www.megaupload.com/?d=GM7FDBLJ
7. http://www.megaupload.com/?d=OT9GUR75
8. http://www.megaupload.com/?d=T0XS3PO1
9. http://www.megaupload.com/?d=Z2A83V73
10. http://www.megaupload.com/?d=X0HRXBFC
11. http://www.megaupload.com/?d=4SG0DFNS
12. http://www.megaupload.com/?d=89NKLA0K
13. http://www.megaupload.com/?d=VHWB54HS
14. http://www.megaupload.com/?d=TMTUZ3I9
15. http://www.megaupload.com/?d=6FAOFKQU
16. http://www.megaupload.com/?d=JM6QCPYA
17. http://www.megaupload.com/?d=0A51NKRC
18. http://www.megaupload.com/?d=LMBSM54P
19. http://www.megaupload.com/?d=ON3SYF2R
20. http://www.megaupload.com/?d=Z3K8J1RP


DVD 5
New Links
1. http://www.megaupload.com/?d=JGKV3V0F
2. http://www.megaupload.com/?d=JE69GBK0
3. http://www.megaupload.com/?d=MI5WD2MK
4. http://www.megaupload.com/?d=Y0TW8260
5. http://www.megaupload.com/?d=YKPK04AC
6. http://www.megaupload.com/?d=PJ71UUZ5
7. http://www.megaupload.com/?d=2H1DK75O
8. http://www.megaupload.com/?d=RC8KHAA4
9. http://www.megaupload.com/?d=SITOR9HC
10. http://www.megaupload.com/?d=WODMEMPT
11. http://www.megaupload.com/?d=VFFYC01S
12. http://www.megaupload.com/?d=P2ULMY5V
13. http://www.megaupload.com/?d=QGF1JHK0
14. http://www.megaupload.com/?d=JOZZ3U2S
15. http://www.megaupload.com/?d=N15D21Q3
16. http://www.megaupload.com/?d=5ZXJYROR
17. http://www.megaupload.com/?d=JSYAC8BH
18. http://www.megaupload.com/?d=E69W1YBC


DVD 6
1. http://www.megaupload.com/?d=DEF7FPJE
2. http://www.megaupload.com/?d=B7XJKWZV
3. http://www.megaupload.com/?d=RYGU3JXD
4. http://www.megaupload.com/?d=0RH75GFW
5. http://www.megaupload.com/?d=6B1339IB
6. http://www.megaupload.com/?d=QOMU6QT8
7. http://www.megaupload.com/?d=0ER4J7ZU
8. http://www.megaupload.com/?d=VB94YMYL
9. http://www.megaupload.com/?d=OMX3R6KD
10. http://www.megaupload.com/?d=BV6PVZ0Y
11. http://www.megaupload.com/?d=W571TKK0
12. http://www.megaupload.com/?d=8UAN0K7P


DVD 7
New Links
1. http://www.megaupload.com/?d=N40I3Z4T
2. http://www.megaupload.com/?d=DN93QR57
3. http://www.megaupload.com/?d=QOVXE3TQ
4. http://www.megaupload.com/?d=KFOGLB1B
5. http://www.megaupload.com/?d=YD87RC9G
6. http://www.megaupload.com/?d=RH8IBZYB
7. http://www.megaupload.com/?d=DRJLPKW4
8. http://www.megaupload.com/?d=T6D7QW3I
9. http://www.megaupload.com/?d=2UMZKLE5
10. http://www.megaupload.com/?d=T1EKJDL2
11. http://www.megaupload.com/?d=1KCO3LA8
12. http://www.megaupload.com/?d=OWKGKSFX
13. http://www.megaupload.com/?d=V8C07VHU
14. http://www.megaupload.com/?d=JNR0WRU9
15. http://www.megaupload.com/?d=CZDK50RC
The End
Chú ý: Các bạn nhớ nối 2 links của các phần số 7a và 7b, 12a và 12b và 15a và 15b trước rồi mới nối tất cả 15 links lại với nhau.

 gogogirl
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=272482

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét