Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

Lý Vệ Từ Quan 42/42 ( 14/14 ) tập AVI._US.LT - TQ

Lý Vệ Từ Quan 42/42 tập AVI._US.LT. Film kiếm hiệp-Lịch sử, vui...,
Diển viên : Tần Bái, Trịnh Phối Phối, Vu Ba, Ôn Thiệu Luân, Ôn Bích Hà.
42 tập chia ra 14 phần, mổi phần có ba tập.
Phần 1_Tập 1, 2, 3.
Part 001_ http://www.megaupload.com/?d=WVKFDW4E
Part 002_ http://www.megaupload.com/?d=GXAM9V0D
Part 003_ http://www.megaupload.com/?d=VE93M77S
Part 004_ http://www.megaupload.com/?d=VGOMTHZH
Part 005_ http://www.megaupload.com/?d=E6HFSL5D
Part 006_ http://www.megaupload.com/?d=JB8ZB18V
Part 007_ http://www.megaupload.com/?d=SOQJGUYX
Part 008_ http://www.megaupload.com/?d=SY57O65J
Part 009_ http://www.megaupload.com/?d=N4VR2TMA
Part 010_ http://www.megaupload.com/?d=DON7YRPM
Phần 2_Tập 4, 5, 6.
Part 001_ http://www.megaupload.com/?d=FBGX9968
Part 002_ http://www.megaupload.com/?d=ADPCCI3Q
Part 003_ http://www.megaupload.com/?d=85DP8FPV
Part 004_ http://www.megaupload.com/?d=YNAO3V0Q
Part 005_ http://www.megaupload.com/?d=FG0484FZ
Part 006_ http://www.megaupload.com/?d=3MGL12QU
Part 007_ http://www.megaupload.com/?d=EMLJIGNI
Part 008_ http://www.megaupload.com/?d=C3PRV47K
Part 009_ http://www.megaupload.com/?d=ZCQLI7UQ
Part 010_ http://www.megaupload.com/?d=0AHDL6FM
Part 011_ http://www.megaupload.com/?d=RPS77BKO
Phần 3_Tập 7, 8, 9.
Part 001_ http://www.megaupload.com/?d=Q711137M
Part 002_ http://www.megaupload.com/?d=XIDWS807
Part 003_ http://www.megaupload.com/?d=SAIU5S6W
Part 004_ http://www.megaupload.com/?d=Q15R2OB1
Part 005_ http://www.megaupload.com/?d=V2X4G4TZ
Part 006_ http://www.megaupload.com/?d=ACN7OGW0
Part 007_ http://www.megaupload.com/?d=24SHZM29
Part 008_ http://www.megaupload.com/?d=P1MFOEC2
Part 009_ http://www.megaupload.com/?d=RZD9OGGX
Part 010_ http://www.megaupload.com/?d=W4CM3MZI
Part 011_ http://www.megaupload.com/?d=ZQ7TFI1H
Phần 4_Tập 10, 11, 12.
Part 001_ http://www.megaupload.com/?d=VEW73T24
Part 002_ http://www.megaupload.com/?d=2QQT235E
Part 003_ http://www.megaupload.com/?d=7GD6AM76
Part 004_ http://www.megaupload.com/?d=ANSTKJNT
Part 005_ http://www.megaupload.com/?d=DPSW81UG
Part 006_ http://www.megaupload.com/?d=76OMWMTS
Part 007_ http://www.megaupload.com/?d=Z7C76UDQ
Part 008_ http://www.megaupload.com/?d=TVSNH67X
Part 009_ http://www.megaupload.com/?d=0V6GX61M
Part 010_ http://www.megaupload.com/?d=GEF4LJUA
Part 011_ http://www.megaupload.com/?d=794CVSH4
Phần 5_Tập 13, 14, 15.
Part 001_ http://www.megaupload.com/?d=35WV0TFC
Part 002_ http://www.megaupload.com/?d=SM65QVLF
Part 003_ http://www.megaupload.com/?d=ACM8Y48J
Part 004_ http://www.megaupload.com/?d=A47Q404M
Part 005_ http://www.megaupload.com/?d=BN5ZJFUO
Part 006_ http://www.megaupload.com/?d=V40KU6XJ
Part 007_ http://www.megaupload.com/?d=MW7YT4SF
Part 008_ http://www.megaupload.com/?d=0VDUEMYD
Part 009_ http://www.megaupload.com/?d=7GK93MZT
Part 010_ http://www.megaupload.com/?d=4PQ6V89V
Part 011_ http://www.megaupload.com/?d=7RYY3WDO
Phần 6_Tập 16, 17, 18.
Part 001_ http://www.megaupload.com/?d=HTA7RGVJ
Part 002_ http://www.megaupload.com/?d=W5W2ITJZ
Part 003_ http://www.megaupload.com/?d=PJMGR4YZ
Part 004_ http://www.megaupload.com/?d=690GJYGQ
Part 005_ http://www.megaupload.com/?d=1ZCGLZQ8
Part 006_ http://www.megaupload.com/?d=8BF1SH1C
Part 007_ http://www.megaupload.com/?d=BWWPCO7M
Part 008_ http://www.megaupload.com/?d=ZKI1OOZM
Part 009_ http://www.megaupload.com/?d=E9G1T7VW
Part 010_ http://www.megaupload.com/?d=F0DH3WGH
Part 011_ http://www.megaupload.com/?d=DBUAM504
Phần 7_Tập 19, 20, 21.
Part 001_ http://www.megaupload.com/?d=DYRR4B0F
Part 002_ http://www.megaupload.com/?d=0H7BSAC5
Part 003_ http://www.megaupload.com/?d=0U2OYOQC
Part 004_ http://www.megaupload.com/?d=9S0N8I69
Part 005_ http://www.megaupload.com/?d=47U5KJX2
Part 006_ http://www.megaupload.com/?d=J1UMSEHP
Part 007_ http://www.megaupload.com/?d=DMY2O8JJ
Part 008_ http://www.megaupload.com/?d=FW0PRTJW
Part 009_ http://www.megaupload.com/?d=7KAAXA7S
Part 010_ http://www.megaupload.com/?d=6U7Z44VA
Part 011_ http://www.megaupload.com/?d=SQJ3E6I1
Phần 8_Tập 22, 23, 24.
Part 001_ http://www.megaupload.com/?d=NSMKL3L5
Part 002_ http://www.megaupload.com/?d=FE4STN83
Part 003_ http://www.megaupload.com/?d=SX10H289
Part 004_ http://www.megaupload.com/?d=GZ165GHM
Part 005_ http://www.megaupload.com/?d=9563YR4I
Part 006_ http://www.megaupload.com/?d=W4LBXLJ7
Part 007_ http://www.megaupload.com/?d=5ZATH8QT
Part 008_ http://www.megaupload.com/?d=MROCBDDG
Part 009_ http://www.megaupload.com/?d=GF9IAX3J
Part 010_ http://www.megaupload.com/?d=DKOLRRCX
Part 011_ http://www.megaupload.com/?d=FDY8MTN4
Phần 9_Tập 25, 26, 27.
Part 001_ http://www.megaupload.com/?d=0J31VLK4
Part 002_ http://www.megaupload.com/?d=1GYL3ZV5
Part 003_ http://www.megaupload.com/?d=NSZ1G88T
Part 004_ http://www.megaupload.com/?d=WGCGKK1I
Part 005_ http://www.megaupload.com/?d=8KGY18CM
Part 006_ http://www.megaupload.com/?d=J21069Z0
Part 007_ http://www.megaupload.com/?d=U0OQ3BSV
Part 008_ http://www.megaupload.com/?d=3L5VSHPC
Part 009_ http://www.megaupload.com/?d=TD3JIHDD
Part 010_ http://www.megaupload.com/?d=H927WLR4
Part 011_ http://www.megaupload.com/?d=LQSBUFZK
Phần 10_Tập 28, 29, 30.
Part 001_ http://www.megaupload.com/?d=MR0AO9MY
Part 002_ http://www.megaupload.com/?d=S3DIBNUS
Part 003_ http://www.megaupload.com/?d=L5RL52UT
Part 004_ http://www.megaupload.com/?d=RVULB44Y
Part 005_ http://www.megaupload.com/?d=5NZZI2GM
Part 006_ http://www.megaupload.com/?d=CTGY3IM5
Part 007_ http://www.megaupload.com/?d=UVKI3A9B
Part 008_ http://www.megaupload.com/?d=8ZGEDN9L
Part 009_ http://www.megaupload.com/?d=0G3FN6BT
Part 010_ http://www.megaupload.com/?d=BU5ANXPB
Part 011_ http://www.megaupload.com/?d=YHZL676O
Phần 11_Tập 31, 32, 33.
Part 001_ http://www.megaupload.com/?d=VHB1BOOM
Part 002_ http://www.megaupload.com/?d=BEEQ09TK
Part 003_ http://www.megaupload.com/?d=FSE14D9J
Part 004_ http://www.megaupload.com/?d=WFEF9BPS
Part 005_ http://www.megaupload.com/?d=OLJVF3MW
Part 006_ http://www.megaupload.com/?d=4C9HBQET
Part 007_ http://www.megaupload.com/?d=O9POBY5N
Part 008_ http://www.megaupload.com/?d=PB9K6CRS
Part 009_ http://www.megaupload.com/?d=O39F8JRF
Part 010_ http://www.megaupload.com/?d=JK0RDQW8
Part 011_ http://www.megaupload.com/?d=96Y3J02X
Phần 12_Tập 34, 35, 36.

Tập 35,

http://www.megaupload.com/?d=U2J6WMP1

Part 001_ http://www.megaupload.com/?d=CWEJLQN6
Part 002_ http://www.megaupload.com/?d=UBFX7KD4
Part 003_ http://www.megaupload.com/?d=3OMXFIEH
Part 004_ http://www.megaupload.com/?d=DH7D6KDB
Part 005_ http://www.megaupload.com/?d=85RDZO9K
Part 006_ http://www.megaupload.com/?d=0GRW8MRL
Part 007_ http://www.megaupload.com/?d=8P3G67SC
Part 008_ http://www.megaupload.com/?d=HJP5CXP3
Part 009_ http://www.megaupload.com/?d=HKICUOMN
Part 010_ http://www.megaupload.com/?d=4TL7RUR6
Part 011_ http://www.megaupload.com/?d=N6QTUYHC
Phần 13_Tập 37, 38, 39.
Part 001_ http://www.megaupload.com/?d=6D0BA33H
Part 002_ http://www.megaupload.com/?d=LR9SJDYX
Part 003_ http://www.megaupload.com/?d=28CL8F3F
Part 004_ http://www.megaupload.com/?d=GUQRKZWX
Part 005_ http://www.megaupload.com/?d=Q4I77V4F
Part 006_ http://www.megaupload.com/?d=YXPAJ90R
Part 007_ http://www.megaupload.com/?d=U6N8XGR1
Part 008_ http://www.megaupload.com/?d=U7OGN1E9
Part 009_ http://www.megaupload.com/?d=Y40C6RVT
Part 010_ http://www.megaupload.com/?d=UPQQKCYC
Part 011_ http://www.megaupload.com/?d=UAOCB8T0
Phần 14_Tập 40, 41, 42.
Part 001_ http://www.megaupload.com/?d=8PWE5EPD
Part 002_ http://www.megaupload.com/?d=3QXCQICO
Part 003_ http://www.megaupload.com/?d=ZB02EIP6
Part 004_ http://www.megaupload.com/?d=XIB8HKHU
Part 005_ http://www.megaupload.com/?d=9XSN9234
Part 006_ http://www.megaupload.com/?d=QY4PQ91V
Part 007_ http://www.megaupload.com/?d=QU9PMG86
Part 008_ http://www.megaupload.com/?d=OAG0458B
Part 009_ http://www.megaupload.com/?d=P5NGSK0N
Part 010_ http://www.megaupload.com/?d=F69TWFDM
Part 011_ http://www.megaupload.com/?d=1ZDZLHY0


Xong 42 tập,


MaiChienThuy2007
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=111619

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét