Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký - 2009 - TQ (TM Việt) RS & MU - 2dvd Complete2 DVD – Thuyết Minh Tiếng Việt2 DVD – Thuyết Minh Tiếng Việt


* Các bạn nào muốn coi rõ đẹp hơn thì coi bản phụ đề.
Hoặc chờ US Lồng Tiếng xong trọn bộ sau vài tháng nữa

======================

Dùng SOFT này để ghép các File lại thành ISO.
Megaupload : http://www.megaupload.com/?d=PMEODW2F
Rapid Share : http://rapidshare.com/files/334567087/FFSJ.exe

======================

MEGAUPLOAD :

DVD 1 – Folder : http://www.megaupload.com/?f=L2HMBLD6
DVD 2 - Folder : http://www.megaupload.com/?f=YVZOV1OL
End !
RAPIDSHARE :DVD 1 :

* Các bạn nào muốn coi rõ đẹp hơn thì coi bản phụ đề.
Hoặc chờ US Lồng Tiếng xong trọn bộ sau vài tháng nữa

======================

Dùng SOFT này để ghép các File lại thành ISO.
Megaupload : http://www.megaupload.com/?d=PMEODW2F
Rapid Share : http://rapidshare.com/files/334567087/FFSJ.exe

======================

MEGAUPLOAD :

DVD 1 – Folder : http://www.megaupload.com/?f=L2HMBLD6
DVD 2 - Folder : http://www.megaupload.com/?f=YVZOV1OL
End !
RAPIDSHARE :DVD 1 :

http://rapidshare.com/files/332308353/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.001
http://rapidshare.com/files/332308311/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.002
http://rapidshare.com/files/332307444/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.003
http://rapidshare.com/files/332308316/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.004
http://rapidshare.com/files/332307358/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.005
http://rapidshare.com/files/332308640/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.006
http://rapidshare.com/files/332308509/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.007
http://rapidshare.com/files/332308503/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.008
http://rapidshare.com/files/332308265/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.009
http://rapidshare.com/files/332309153/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.010
http://rapidshare.com/files/332308866/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.011
http://rapidshare.com/files/332310120/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.012
http://rapidshare.com/files/332308977/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.013
http://rapidshare.com/files/332309965/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.014
http://rapidshare.com/files/332314686/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.015
http://rapidshare.com/files/332310384/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.016
http://rapidshare.com/files/332311889/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.017
http://rapidshare.com/files/332310500/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.018
http://rapidshare.com/files/332311525/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.019
http://rapidshare.com/files/332310136/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.020
http://rapidshare.com/files/332311425/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.021
http://rapidshare.com/files/332311558/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.022
http://rapidshare.com/files/332312459/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.023
http://rapidshare.com/files/332312952/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.024
http://rapidshare.com/files/332313763/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.025
http://rapidshare.com/files/332313021/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.026
http://rapidshare.com/files/332312570/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.027
http://rapidshare.com/files/332312393/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.028
http://rapidshare.com/files/332313076/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.029
http://rapidshare.com/files/332314153/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.030
http://rapidshare.com/files/332314719/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.031
http://rapidshare.com/files/332315413/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.032
http://rapidshare.com/files/332314593/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.033
http://rapidshare.com/files/332316060/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.034
http://rapidshare.com/files/332314434/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.035
http://rapidshare.com/files/332318366/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.036
http://rapidshare.com/files/332317543/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.037
http://rapidshare.com/files/332318013/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.038
http://rapidshare.com/files/332319163/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.039
http://rapidshare.com/files/332317301/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.040
http://rapidshare.com/files/332318569/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.041
http://rapidshare.com/files/332318767/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.042
http://rapidshare.com/files/332319603/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.043
http://rapidshare.com/files/332318623/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.044
http://rapidshare.com/files/332318270/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.045
http://rapidshare.com/files/332320606/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.046
http://rapidshare.com/files/332320619/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.047
http://rapidshare.com/files/332320450/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.048
http://rapidshare.com/files/332320261/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.049
http://rapidshare.com/files/332321375/TanYThienDoLongKy-09-D1.iso.050

DVD 2 :

http://rapidshare.com/files/332331238/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.001
http://rapidshare.com/files/332337784/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.002
http://rapidshare.com/files/332331090/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.003
http://rapidshare.com/files/332336784/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.004
http://rapidshare.com/files/332336590/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.005
http://rapidshare.com/files/332335194/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.006
http://rapidshare.com/files/332334539/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.007
http://rapidshare.com/files/332334992/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.008
http://rapidshare.com/files/332334831/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.009
http://rapidshare.com/files/332334785/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.010
http://rapidshare.com/files/332337273/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.011
http://rapidshare.com/files/332343798/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.012
http://rapidshare.com/files/332336803/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.013
http://rapidshare.com/files/332337465/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.014
http://rapidshare.com/files/332335627/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.015
http://rapidshare.com/files/332337397/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.016
http://rapidshare.com/files/332338030/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.017
http://rapidshare.com/files/332338101/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.018
http://rapidshare.com/files/332338155/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.019
http://rapidshare.com/files/332337518/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.020
http://rapidshare.com/files/332339863/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.021
http://rapidshare.com/files/332341306/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.022
http://rapidshare.com/files/332339978/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.023
http://rapidshare.com/files/332347447/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.024
http://rapidshare.com/files/332339967/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.025
http://rapidshare.com/files/332342246/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.026
http://rapidshare.com/files/332343033/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.027
http://rapidshare.com/files/332342512/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.028
http://rapidshare.com/files/332342233/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.029
http://rapidshare.com/files/332342229/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.030
http://rapidshare.com/files/332345705/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.031
http://rapidshare.com/files/332344070/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.032
http://rapidshare.com/files/332345098/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.033
http://rapidshare.com/files/332344832/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.034
http://rapidshare.com/files/332344291/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.035
http://rapidshare.com/files/332346345/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.036
http://rapidshare.com/files/332347779/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.037
http://rapidshare.com/files/332346592/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.038
http://rapidshare.com/files/332346235/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.039
http://rapidshare.com/files/332352888/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.040
http://rapidshare.com/files/332347408/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.041
http://rapidshare.com/files/332348579/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.042
http://rapidshare.com/files/332347783/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.043
http://rapidshare.com/files/332347636/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.044
http://rapidshare.com/files/332354846/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.045
http://rapidshare.com/files/332356861/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.046
http://rapidshare.com/files/332349236/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.047
http://rapidshare.com/files/332349223/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.048
http://rapidshare.com/files/332348894/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.049
http://rapidshare.com/files/332349262/TanYThienDoLongKy-09-D2.iso.050


Athena
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=262735Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét