Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

Nước Mắt Ngàn Mây - TQ - 32/32 Tâp, USLT

Nước Mắt Ngàn MâyGenre: Drama, romance
Episodes: 32Casts
Athena Chu
Li Qian
Hawick Lau
Feng Shao Feng
Jiang Hong
Mickey He


DVD rip (550MB)
01: http://www.megaupload.com/?d=I8V0K1UY
02: http://www.megaupload.com/?d=VOUQUAPJ
03: http://www.megaupload.com/?d=G39SCFJ3
04: http://www.megaupload.com/?d=ABGSO4HB
05: http://www.megaupload.com/?d=VNOXX2UB
06: http://www.megaupload.com/?d=T4NKXQAO
07: http://www.megaupload.com/?d=UQPMUJXO
08: http://www.megaupload.com/?d=R6ES7MKH
09: http://www.megaupload.com/?d=QHPR7ZYM
10: http://www.megaupload.com/?d=BRQJLOO6
11: http://www.megaupload.com/?d=IXQ1JYVI
12: http://www.megaupload.com/?d=VVYQ4T19
13: http://www.megaupload.com/?d=KB4LUXA9
14: http://www.megaupload.com/?d=C0RIRL8Y
15: http://www.megaupload.com/?d=QNXQFFUI
16: http://www.megaupload.com/?d=RVQ48D9O
17: http://www.megaupload.com/?d=ZOFP22XG
18: http://www.megaupload.com/?d=UTQAH6ZZ
19: http://www.megaupload.com/?d=OJHOOJW8
20: http://www.megaupload.com/?d=XHQXNWPU
21: http://www.megaupload.com/?d=TMRFW1Y0
22: http://www.megaupload.com/?d=H974MXI3
23: http://www.megaupload.com/?d=RBRYUU70
24: http://www.megaupload.com/?d=TW1VYKWW
25: http://www.megaupload.com/?d=21REEILG
26: http://www.megaupload.com/?d=HWTZXDYI
27: http://www.megaupload.com/?d=1H34XBMV
28: http://www.megaupload.com/?d=NVSCTVW2
29: http://www.megaupload.com/?d=ZB68OZE1
30: http://www.megaupload.com/?d=7K9JID1K
31: http://www.megaupload.com/?d=VB7VXDJ9
32End: http://www.megaupload.com/?d=A903RSI5

Cat Cat (450MB)
Tập 01 http://www.megaupload.com/?d=9G1U4CLZ
Tập 02 http://www.megaupload.com/?d=F82EE4QF
Tập 03 http://www.megaupload.com/?d=S7Z2IY9X
Tập 04 http://www.megaupload.com/?d=SFN5DCUN
Tập 05 http://www.megaupload.com/?d=UGY4CS9I
Tập 06 http://www.megaupload.com/?d=OLQ951LC
Tập 07 http://www.megaupload.com/?d=D0RLEJOP
Tập 08 http://www.megaupload.com/?d=9HS4318F
Tập 09 http://www.megaupload.com/?d=VPLJT6OH
Tập 10 http://www.megaupload.com/?d=8MXR46QK
Tập 11 http://www.megaupload.com/?d=Y4HGAYV5
Tập 12 http://www.megaupload.com/?d=KT7PYSX9
Tập 13 http://www.megaupload.com/?d=5QEOWJXS
Tập 14 http://www.megaupload.com/?d=64VBVQQB
Tập 15 http://www.megaupload.com/?d=UBFVY6AG
Tập 16 http://www.megaupload.com/?d=P57VBMAL
Tập 17 http://www.megaupload.com/?d=W93Z30HH
Tập 18 http://www.megaupload.com/?d=WZIKAH6M
Tập 19 http://www.megaupload.com/?d=1E9XV1U7
Tập 20 http://www.megaupload.com/?d=G5I1Y2MS
Tập 21 http://www.megaupload.com/?d=JQ4WZDX6
Tập 22 http://www.megaupload.com/?d=VAVYA1ML
Tập 23 http://www.megaupload.com/?d=MUV77AUX
Tập 24 http://www.megaupload.com/?d=D7WZ87NE
Tập 25 http://www.megaupload.com/?d=RRP4KG7L
Tập 26 http://www.megaupload.com/?d=Y4SDLNKL
Tập 27 http://www.megaupload.com/?d=DMCHQHM1
Tập 28 http://www.megaupload.com/?d=WRFSCPM8
Tập 29 http://www.megaupload.com/?d=HH8K7XLB
Tập 30 http://www.megaupload.com/?d=EPPFREO0
Tập 31 http://www.megaupload.com/?d=XA0H9IN0
Tập 32 http://www.megaupload.com/?d=JKB3VMUZ
Hết Phim

Tinh Buon (550MB)
Tập 1: http://www.megaupload.com/?d=REZ8COAJ
Tập 2: http://www.megaupload.com/?d=I0TFB9PN
Tập 3: http://www.megaupload.com/?d=039KU041
Tập 4: http://www.megaupload.com/?d=HDI4UQ4Q
Tập 5: http://www.megaupload.com/?d=6CD8B6OY
Tập 6: http://www.megaupload.com/?d=WPPVU0W2
Tập 7: http://www.megaupload.com/?d=DDB9O1W8
Tập 8: http://www.megaupload.com/?d=T8Y1FZH7
Tập 9: http://www.megaupload.com/?d=AJA8ZYCZ
Tập 10: http://www.megaupload.com/?d=T231E4Z9
Tập 11: http://www.megaupload.com/?d=1HH5I97G
Tập 12: http://www.megaupload.com/?d=IKBHDDBQ
Tập 13: http://www.megaupload.com/?d=6ZBR8C3K
Tập 14: http://www.megaupload.com/?d=KHO4AOS1
Tập 15: http://www.megaupload.com/?d=D12APBRV
Tập 16: http://www.megaupload.com/?d=15919E49
Tập 17: http://www.megaupload.com/?d=VW9YS82P
Tập 18: http://www.megaupload.com/?d=LTL4TC06
Tập 19: http://www.megaupload.com/?d=9BMXMSEQ
Tập 20: http://www.megaupload.com/?d=2MT9RGF2
Tập 21: http://www.megaupload.com/?d=J28VPOQ7
Tập 22: http://www.megaupload.com/?d=YBTMS9D8
Tập 23: http://www.megaupload.com/?d=SDA15T6L
Tập 24: http://www.megaupload.com/?d=GF30EQXB
Tập 25: http://www.megaupload.com/?d=49QAB311
Tập 26: http://www.megaupload.com/?d=NM2JLVAD
Tập 27: http://www.megaupload.com/?d=G23IU4ZQ
Tập 28: http://www.megaupload.com/?d=QYLL3XYJ
Tập 29: http://www.megaupload.com/?d=ZH1LWVR7
Tập 30: http://www.megaupload.com/?d=ZHEAMBZI
Tập 31: http://www.megaupload.com/?d=3NADARGL
Tập 32End: http://www.megaupload.com/?d=2ATHMBRK

ngtthuy (450MB)
Link folder :
http://hotfile.com/list/773770/6a40dbb

http://www.enterupload.com/users/jen...NuocMatNganMay

Xem online :
http://www.divxden.com/users/jennyth...NuocMatNganMay

complete 32/32ep


DVD9
DVD 1: http://www.megaupload.com/?f=RWA1GRZW (84parts)
DVD 2: http://www.megaupload.com/?f=LM6MF6FE (85parts)
DVD 3: http://www.megaupload.com/?f=HZISM3UK (84parts)
DVD 4End: http://www.megaupload.com/?f=79M6PRKA (85parts)tvbfan
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=354737

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét