Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

Giang Hồ Song Sanh (Bố Đại Hòa Thượng - Phần 2) - 30/30 Tập AVI - ĐL

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=244857&d=1291933384

Giang Hồ Song Sanh (Bố Đại Hòa Thượng - Phần 2) - 30/30 Tập AVI
"Giang Hồ Song Sanh" là phần 2 của bộ "Sự Tích Phật Di Lạc" (28 tập).
 

Nếu bạn nào chưa coi phần 1 thì có thể vào link này :
Sự Tích Phật Di Lạc (Bố Đại Hòa Thượng - Phần 1) -...
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=244857&d=1291933384


Samples
Giang Ho Song Sanh - Sample 1.avi (32.51 MB)
http://www.megaupload.com/?d=O4L4AYRL
Giang Ho Song Sanh - Sample 2.avi (50.35 MB)
http://www.megaupload.com/?d=2I4UUOHE

Download
Giang Ho Song Sanh 01.avi.001 (323.42 MB)
http://www.megaupload.com/?d=X1VM564L
Giang Ho Song Sanh 01.avi.002 (323.42 MB)
http://www.megaupload.com/?d=ZEL1DPI9
Giang Ho Song Sanh 01.avi.003 (323.42 MB)
http://www.megaupload.com/?d=I7BFNJ8B
Giang Ho Song Sanh 01.avi.004 (323.42 MB)
http://www.megaupload.com/?d=QSTVYUW3

Giang Ho Song Sanh 02.avi.001 (332.88 MB)
http://www.megaupload.com/?d=JPERJ6YR
Giang Ho Song Sanh 02.avi.002 (332.88 MB)
http://www.megaupload.com/?d=PRJG7VTG
Giang Ho Song Sanh 02.avi.003 (332.88 MB)
http://www.megaupload.com/?d=AJYOV1X7
Giang Ho Song Sanh 02.avi.004 (332.88 MB)
http://www.megaupload.com/?d=X4PGUS38

Giang Ho Song Sanh 03.avi.001 (483.93 MB)
http://www.megaupload.com/?d=BAZ3GCZA
Giang Ho Song Sanh 03.avi.002 (483.93 MB)
http://www.megaupload.com/?d=4UEEFOE8
Giang Ho Song Sanh 03.avi.003 (483.93 MB)
http://www.megaupload.com/?d=NM54WLE0
Giang Ho Song Sanh 03.avi.004 (483.93 MB)
http://www.megaupload.com/?d=3RHX5NJA

Giang Ho Song Sanh 04.avi.001 (349.49 MB)
http://www.megaupload.com/?d=ALDDSJY8
Giang Ho Song Sanh 04.avi.002 (349.49 MB)
http://www.megaupload.com/?d=RXOS3K78
Giang Ho Song Sanh 04.avi.003 (349.49 MB)
http://www.megaupload.com/?d=BM032H4O
Giang Ho Song Sanh 04.avi.004 (349.49 MB)
http://www.megaupload.com/?d=JIN2OUAI

Giang Ho Song Sanh 05.avi.001 (255.26 MB)
http://www.megaupload.com/?d=HVGN1S3D
Giang Ho Song Sanh 05.avi.002 (255.26 MB)
http://www.megaupload.com/?d=IVFI2F3F
Giang Ho Song Sanh 05.avi.003 (255.26 MB)
http://www.megaupload.com/?d=W3WUPG93
Giang Ho Song Sanh 05.avi.004 (255.26 MB)
http://www.megaupload.com/?d=7TBKTBWG

Giang Ho Song Sanh 06.avi.001 (233.19 MB)
http://www.megaupload.com/?d=GKEGLGMP
Giang Ho Song Sanh 06.avi.002 (233.19 MB)
http://www.megaupload.com/?d=9SBDLJIW
Giang Ho Song Sanh 06.avi.003 (233.19 MB)
http://www.megaupload.com/?d=P6I5LRVP
Giang Ho Song Sanh 06.avi.004 (233.19 MB)
http://www.megaupload.com/?d=DC0PKRIX

Giang Ho Song Sanh 07.avi.001 (289.94 MB)
http://www.megaupload.com/?d=9BMIWE7K
Giang Ho Song Sanh 07.avi.002 (289.94 MB)
http://www.megaupload.com/?d=3NMUNU16
Giang Ho Song Sanh 07.avi.003 (289.94 MB)
http://www.megaupload.com/?d=V7LQ7O6E
Giang Ho Song Sanh 07.avi.004 (289.94 MB)
http://www.megaupload.com/?d=BT3KL9D1

Giang Ho Song Sanh 08.avi.001 (337.75 MB)
http://www.megaupload.com/?d=K5EU80K4
Giang Ho Song Sanh 08.avi.002 (337.75 MB)
http://www.megaupload.com/?d=ZY9537YN
Giang Ho Song Sanh 08.avi.003 (337.75 MB)
http://www.megaupload.com/?d=3BCFUNH4
Giang Ho Song Sanh 08.avi.004 (337.75 MB)
http://www.megaupload.com/?d=M80K53HQ

Giang Ho Song Sanh 09.avi.001 (306.43 MB)
http://www.megaupload.com/?d=W5XB2G30
Giang Ho Song Sanh 09.avi.002 (306.43 MB)
http://www.megaupload.com/?d=APXF54PG
Giang Ho Song Sanh 09.avi.003 (306.43 MB)
http://www.megaupload.com/?d=SYZXQ096
Giang Ho Song Sanh 09.avi.004 (306.43 MB)
http://www.megaupload.com/?d=QFVS5RLQ

Giang Ho Song Sanh 10.avi.001 (280.69 MB)
http://www.megaupload.com/?d=DHDXDTCU
Giang Ho Song Sanh 10.avi.002 (280.69 MB)
http://www.megaupload.com/?d=ZAKEN1Y4
Giang Ho Song Sanh 10.avi.003 (280.69 MB)
http://www.megaupload.com/?d=6DXQV8QB
Giang Ho Song Sanh 10.avi.004 (280.69 MB)
http://www.megaupload.com/?d=8FF97U9T

Giang Ho Song Sanh 11.avi.001 (305.88 MB)
http://www.megaupload.com/?d=41SP2IQW
Giang Ho Song Sanh 11.avi.002 (305.88 MB)
http://www.megaupload.com/?d=SZZDA2O1
Giang Ho Song Sanh 11.avi.003 (305.88 MB)
http://www.megaupload.com/?d=CR28706R
Giang Ho Song Sanh 11.avi.004 (305.88 MB)
http://www.megaupload.com/?d=8NXVVS60

Giang Ho Song Sanh 12.avi.001 (231.17 MB)
http://www.megaupload.com/?d=AI36QQHY
Giang Ho Song Sanh 12.avi.002 (231.17 MB)
http://www.megaupload.com/?d=RU0DHTX3
Giang Ho Song Sanh 12.avi.003 (231.17 MB)
http://www.megaupload.com/?d=6QQMK11I
Giang Ho Song Sanh 12.avi.004 (231.17 MB)
http://www.megaupload.com/?d=D5Q3QMYL

Giang Ho Song Sanh 13.avi.001 (278.52 MB)
http://www.megaupload.com/?d=YDMZ80G7
Giang Ho Song Sanh 13.avi.002 (278.52 MB)
http://www.megaupload.com/?d=AQWZQXC2
Giang Ho Song Sanh 13.avi.003 (278.52 MB)
http://www.megaupload.com/?d=XDUCYU81
Giang Ho Song Sanh 13.avi.004 (278.52 MB)
http://www.megaupload.com/?d=FM7U2GK1

Giang Ho Song Sanh 14.avi.001 (284.43 MB)
http://www.megaupload.com/?d=EW3QWHG2
Giang Ho Song Sanh 14.avi.002 (284.43 MB)
http://www.megaupload.com/?d=7NUJ2SBU
Giang Ho Song Sanh 14.avi.003 (284.43 MB)
http://www.megaupload.com/?d=OIH7XUEW (fixed)
Giang Ho Song Sanh 14.avi.004 (284.43 MB)
http://www.megaupload.com/?d=IR5W7TLM

Giang Ho Song Sanh 15.avi.001 (345.02 MB)
http://www.megaupload.com/?d=IDTP3U0A
Giang Ho Song Sanh 15.avi.002 (345.02 MB)
http://www.megaupload.com/?d=C0FGWA39
Giang Ho Song Sanh 15.avi.003 (345.02 MB)
http://www.megaupload.com/?d=7OI3YWKW
Giang Ho Song Sanh 15.avi.004 (345.02 MB)
http://www.megaupload.com/?d=GM08PZV7

Giang Ho Song Sanh 16.avi.001 (384.05 MB)
http://www.megaupload.com/?d=TSCLELZH
Giang Ho Song Sanh 16.avi.002 (384.05 MB)
http://www.megaupload.com/?d=V1HBWUUJ
Giang Ho Song Sanh 16.avi.003 (384.05 MB)
http://www.megaupload.com/?d=JTLPONDA
Giang Ho Song Sanh 16.avi.004 (384.05 MB)
http://www.megaupload.com/?d=0VKTSMQ9

Giang Ho Song Sanh 17.avi.001 (392.31 MB)
http://www.megaupload.com/?d=7ZTYSHPJ
Giang Ho Song Sanh 17.avi.002 (392.31 MB)
http://www.megaupload.com/?d=MCR3SO15
Giang Ho Song Sanh 17.avi.003 (392.31 MB)
http://www.megaupload.com/?d=73GZ47ZS
Giang Ho Song Sanh 17.avi.004 (392.31 MB)
http://www.megaupload.com/?d=CJ24XI2M

Giang Ho Song Sanh 18.avi.001 (371.26 MB)
http://www.megaupload.com/?d=SDPJ4K1E
Giang Ho Song Sanh 18.avi.002 (371.26 MB)
http://www.megaupload.com/?d=O83SMEYI
Giang Ho Song Sanh 18.avi.003 (371.26 MB)
http://www.megaupload.com/?d=N4Y2P1FQ
Giang Ho Song Sanh 18.avi.004 (371.26 MB)
http://www.megaupload.com/?d=2HH68OT9

Giang Ho Song Sanh 19.avi.001 (307.29 MB)
http://www.megaupload.com/?d=X1HTMHO0
Giang Ho Song Sanh 19.avi.002 (307.29 MB)
http://www.megaupload.com/?d=537TSYKY
Giang Ho Song Sanh 19.avi.003 (307.29 MB)
http://www.megaupload.com/?d=2XZRAF7K
Giang Ho Song Sanh 19.avi.004 (307.29 MB)
http://www.megaupload.com/?d=FV27CSZ5

Giang Ho Song Sanh 20.avi.001 (343.4 MB)
http://www.megaupload.com/?d=LN4O5TZR
Giang Ho Song Sanh 20.avi.002 (343.4 MB)
http://www.megaupload.com/?d=957FPIFL
Giang Ho Song Sanh 20.avi.003 (343.4 MB)
http://www.megaupload.com/?d=4UU694YN
Giang Ho Song Sanh 20.avi.004 (343.4 MB)
http://www.megaupload.com/?d=MM1B83PW

Giang Ho Song Sanh 21.avi.001 (234.71 MB)
http://www.megaupload.com/?d=JVWXE60J
Giang Ho Song Sanh 21.avi.002 (234.71 MB)
http://www.megaupload.com/?d=ZHPCMIG1
Giang Ho Song Sanh 21.avi.003 (234.71 MB)
http://www.megaupload.com/?d=I33HBVCK
Giang Ho Song Sanh 21.avi.004 (234.71 MB)
http://www.megaupload.com/?d=3ANSMI27

Giang Ho Song Sanh 22.avi.001 (206.38 MB)
http://www.megaupload.com/?d=16890IZ3
Giang Ho Song Sanh 22.avi.002 (206.38 MB)
http://www.megaupload.com/?d=1CGY48VR
Giang Ho Song Sanh 22.avi.003 (206.38 MB)
http://www.megaupload.com/?d=155048OT
Giang Ho Song Sanh 22.avi.004 (206.38 MB)
http://www.megaupload.com/?d=XOK24TP9

Giang Ho Song Sanh 23.avi.001 (283.76 MB)
http://www.megaupload.com/?d=1Y4QG45A
Giang Ho Song Sanh 23.avi.002 (283.76 MB)
http://www.megaupload.com/?d=ZPM5ZCCG
Giang Ho Song Sanh 23.avi.003 (283.76 MB)
http://www.megaupload.com/?d=K19IU6G7
Giang Ho Song Sanh 23.avi.004 (283.76 MB)
http://www.megaupload.com/?d=MR0R8C6E

Giang Ho Song Sanh 24.avi.001 (277.17 MB)
http://www.megaupload.com/?d=IW5VL4WB
Giang Ho Song Sanh 24.avi.002 (277.17 MB)
http://www.megaupload.com/?d=ZQRLAPLT
Giang Ho Song Sanh 24.avi.003 (277.17 MB)
http://www.megaupload.com/?d=SHTL68WG
Giang Ho Song Sanh 24.avi.004 (277.17 MB)
http://www.megaupload.com/?d=O8SJ3NM7

Giang Ho Song Sanh 25.avi.001 (264.69 MB)
http://www.megaupload.com/?d=47UVVVYG
Giang Ho Song Sanh 25.avi.002 (264.69 MB)
http://www.megaupload.com/?d=31Z5J250
Giang Ho Song Sanh 25.avi.003 (264.69 MB)
http://www.megaupload.com/?d=81RVLC5K
Giang Ho Song Sanh 25.avi.004 (264.69 MB)
http://www.megaupload.com/?d=LSGLGLPW

Giang Ho Song Sanh 26.avi.001 (222.65 MB)
http://www.megaupload.com/?d=4GSKQGE9
Giang Ho Song Sanh 26.avi.002 (222.65 MB)
http://www.megaupload.com/?d=Z48ZRAPJ
Giang Ho Song Sanh 26.avi.003 (222.65 MB)
http://www.megaupload.com/?d=R2GYWNBD
Giang Ho Song Sanh 26.avi.004 (222.65 MB)
http://www.megaupload.com/?d=ZGMJHQZG

Giang Ho Song Sanh 27.avi.001 (306.6 MB)
http://www.megaupload.com/?d=X6SZWH25
Giang Ho Song Sanh 27.avi.002 (306.6 MB)
http://www.megaupload.com/?d=9Y5OEIW0
Giang Ho Song Sanh 27.avi.003 (306.6 MB)
http://www.megaupload.com/?d=FSUPM0JU
Giang Ho Song Sanh 27.avi.004 (306.6 MB)
http://www.megaupload.com/?d=6Z5WA3J8

Giang Ho Song Sanh 28.avi.001 (381.9 MB)
http://www.megaupload.com/?d=XHNXRQN0
Giang Ho Song Sanh 28.avi.002 (381.9 MB)
http://www.megaupload.com/?d=BG6PGPCT
Giang Ho Song Sanh 28.avi.003 (381.9 MB)
http://www.megaupload.com/?d=14C14RZI
Giang Ho Song Sanh 28.avi.004 (381.9 MB)
http://www.megaupload.com/?d=HHYY2FBD

Giang Ho Song Sanh 29.avi.001 (382.06 MB)
http://www.megaupload.com/?d=BOOXX1WR
Giang Ho Song Sanh 29.avi.002 (382.06 MB)
http://www.megaupload.com/?d=WH1XZ3VH
Giang Ho Song Sanh 29.avi.003 (382.06 MB)
http://www.megaupload.com/?d=O3AZJEU6
Giang Ho Song Sanh 29.avi.004 (382.06 MB)
http://www.megaupload.com/?d=JRDMX11X

Giang Ho Song Sanh 30.avi.001 (369.88 MB)
http://www.megaupload.com/?d=B1LU18VG
Giang Ho Song Sanh 30.avi.002 (369.88 MB)
http://www.megaupload.com/?d=0WW4UKV9
Giang Ho Song Sanh 30.avi.003 (369.88 MB)
http://www.megaupload.com/?d=44APEO58
Giang Ho Song Sanh 30.avi.004 (369.88 MB)
http://www.megaupload.com/?d=VQY5F372
End

All links above in one folder
http://www.megaupload.com/?f=HKOYT01H

Phim Phật Giáo
1. http://phimphatgiao.com/
2. http://www.dieuphapam.net
3. http://phapam.chuahoangphap.com.vn/#Danhmuc,58
4. http://www.megaupload.com/?f=HXBJXD7S


natcao
http://vietsn.com/forum/showthread.php?p=1134265

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét