Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

Đại Đường Du Hiệp Truyện [2010] - TQ - TM Tiếng Việt - 32 tập AVITập 01:
001: http://www.megaupload.com/?d=NGGAQNYC
002: http://www.megaupload.com/?d=W7HNV14B
003: http://www.megaupload.com/?d=8OIG7LR0
004: http://www.megaupload.com/?d=IEPDR9UQ
005: http://www.megaupload.com/?d=92EZAFF7
Tập 02:
001: http://www.megaupload.com/?d=C60QHBLF
002: http://www.megaupload.com/?d=CYGXTGSA
003: http://www.megaupload.com/?d=HOOPXXW5
004: http://www.megaupload.com/?d=5P1MTGPQ
005: http://www.megaupload.com/?d=1ITMFZWX
Tập 03:
001: http://www.megaupload.com/?d=X9XZEAGZ
002: http://www.megaupload.com/?d=4N3C53P9
003: http://www.megaupload.com/?d=L77XECWD
004: http://www.megaupload.com/?d=8LCGBOM0
005: http://www.megaupload.com/?d=M1JDSUAX
Tập 04:
001: http://www.megaupload.com/?d=7PAJV67R
002: http://www.megaupload.com/?d=BFB8IISR
003: http://www.megaupload.com/?d=YJR2QNTE
004: http://www.megaupload.com/?d=X98FG5Q8
005: http://www.megaupload.com/?d=E3VS483U
Tập 05:
001: http://www.megaupload.com/?d=DQQJJI8F
002: http://www.megaupload.com/?d=ODU3NLAD
003: http://www.megaupload.com/?d=4LB468R5
004: http://www.megaupload.com/?d=UFJGA51C
005: http://www.megaupload.com/?d=HFGZSYLE
Tập 06:
001: http://www.megaupload.com/?d=HJ67YSI8
002: http://www.megaupload.com/?d=3PMR4D4T
003: http://www.megaupload.com/?d=NSHARF4C
004: http://www.megaupload.com/?d=LBRDGH5Y
005: http://www.megaupload.com/?d=YJMX35ZP
Tập 07:
001: http://www.megaupload.com/?d=5ABBLN1E
002: http://www.megaupload.com/?d=OQDZ9SWX
003: http://www.megaupload.com/?d=LNI07AAN
004: http://www.megaupload.com/?d=MJ56DVAT
005: http://www.megaupload.com/?d=J3TRDOLO
Tập 08:
001: http://www.megaupload.com/?d=7JYO17PL
002: http://www.megaupload.com/?d=E4EUREJZ
003: http://www.megaupload.com/?d=MOK5Y3HA
004: http://www.megaupload.com/?d=DMTMQLAB
005: http://www.megaupload.com/?d=CCYHRTQA
Tập 09:
001: http://www.megaupload.com/?d=ZWLXLOHY
002: http://www.megaupload.com/?d=09XXKOIA
003: http://www.megaupload.com/?d=9Z60HQ74
004: http://www.megaupload.com/?d=3WOZE3MY
005: http://www.megaupload.com/?d=W6AXVAJI
Tập 10:
001: http://www.megaupload.com/?d=B15OZWI4
002: http://www.megaupload.com/?d=L51GNNYA
003: http://www.megaupload.com/?d=NKZFL3DX
004: http://www.megaupload.com/?d=DZWDE0AK
005: http://www.megaupload.com/?d=MR7IVYVH
Tập 11:
001: http://www.megaupload.com/?d=9PC62ESZ
002: http://www.megaupload.com/?d=0VNQ635O
003: http://www.megaupload.com/?d=XBHPQ7CW
004: http://www.megaupload.com/?d=HEA82WH4
005: http://www.megaupload.com/?d=TKZ2EYQB
Tập 12:
001: http://www.megaupload.com/?d=LMDGTHUB
002: http://www.megaupload.com/?d=Z7JQ5S3C
003: http://www.megaupload.com/?d=9LAJ3TQZ
004: http://www.megaupload.com/?d=YUWPGAEA
005: http://www.megaupload.com/?d=XL0SKDXW
Tập 13:
001: http://www.megaupload.com/?d=IC2MKMKZ
002: http://www.megaupload.com/?d=1NQK8YYJ
003: http://www.megaupload.com/?d=85XCF4YH
004: http://www.megaupload.com/?d=1QNRPN6B
005: http://www.megaupload.com/?d=1NJR5IXN
Tập 14:
001: http://www.megaupload.com/?d=ZTNMI0NA
002: http://www.megaupload.com/?d=XQY3XRR6
003: http://www.megaupload.com/?d=FBNZYM72
004: http://www.megaupload.com/?d=J0GO1U4F
005: http://www.megaupload.com/?d=HNZBP8G7
Tập 15:
001: http://www.megaupload.com/?d=5KNFZTL2
002: http://www.megaupload.com/?d=JA57J16U
003: http://www.megaupload.com/?d=FECITJZ2
004: http://www.megaupload.com/?d=XYRPR4CJ
005: http://www.megaupload.com/?d=FFCMEZP0
Tập 16:
001: http://www.megaupload.com/?d=MCJTMGSP
002: http://www.megaupload.com/?d=33B5VCHY
003: http://www.megaupload.com/?d=PQ94CKWC
004: http://www.megaupload.com/?d=KJR68ULA
005: http://www.megaupload.com/?d=N9I929SV
Tập 17:
001: http://www.megaupload.com/?d=WAXUQ8QL
002: http://www.megaupload.com/?d=8EP81GQY
003: http://www.megaupload.com/?d=H9DEZJ48
004: http://www.megaupload.com/?d=VOTK54I0
005: http://www.megaupload.com/?d=680U67DV
Tập 18:
001: http://www.megaupload.com/?d=5NXG5QDD
002: http://www.megaupload.com/?d=9ZQWSF48
003: http://www.megaupload.com/?d=ILTL716F
004: http://www.megaupload.com/?d=SHXYE6LT
005: http://www.megaupload.com/?d=IZMFDI2Y
Tập 19:
001: http://www.megaupload.com/?d=URGUIJ90
002: http://www.megaupload.com/?d=V8YJ3IZS
003: http://www.megaupload.com/?d=NN9KGUF3
004: http://www.megaupload.com/?d=YNUP5F7S
005: http://www.megaupload.com/?d=29YZUJU1
Tập 20:
001: http://www.megaupload.com/?d=KRAB9BX4
002: http://www.megaupload.com/?d=CZFH052D
003: http://www.megaupload.com/?d=K46QUUBT
004: http://www.megaupload.com/?d=1JAK8FNT
005: http://www.megaupload.com/?d=1Z9SVZ6T
Tập 21:
001: http://www.megaupload.com/?d=B6W7I1DR
002: http://www.megaupload.com/?d=ZJ9IC67M
003: http://www.megaupload.com/?d=5YWL51J6
004: http://www.megaupload.com/?d=KJTHOTWS
005: http://www.megaupload.com/?d=O6DEIGFB
Tập 22:
001: http://www.megaupload.com/?d=TYRCWC2H
002: http://www.megaupload.com/?d=P0KVQPL0
003: http://www.megaupload.com/?d=8SFDFV1Z
004: http://www.megaupload.com/?d=VG55QIYC
005: http://www.megaupload.com/?d=HU4S7HC5
Tập 23:
001: http://www.megaupload.com/?d=M06E1E6C
002: http://www.megaupload.com/?d=TCD3IUBV
003: http://www.megaupload.com/?d=8ET5VB42
004: http://www.megaupload.com/?d=NOFQDK6N
005: http://www.megaupload.com/?d=VGIRXGDY
Tập 24:
001: http://www.megaupload.com/?d=O111SD28
002: http://www.megaupload.com/?d=QDZI3TSH
003: http://www.megaupload.com/?d=1S3OUSKU
004: http://www.megaupload.com/?d=TCCN7917
005: http://www.megaupload.com/?d=CKF8LO1K
Tập 25:
001: http://www.megaupload.com/?d=GOGSQZJS
002: http://www.megaupload.com/?d=WTKGV8J9
003: http://www.megaupload.com/?d=M7V9B06C
004: http://www.megaupload.com/?d=RK7H71CN
005: http://www.megaupload.com/?d=8UN034RQ
Tập 26:
001: http://www.megaupload.com/?d=WM090AP4
002: http://www.megaupload.com/?d=M78DWOPU
003: http://www.megaupload.com/?d=QBZGXM4G
004: http://www.megaupload.com/?d=VH9WXKJ4
005: http://www.megaupload.com/?d=ZF4PFY1I
Tập 27:
001: http://www.megaupload.com/?d=TWKFLGND
002: http://www.megaupload.com/?d=JQDT9YDA
003: http://www.megaupload.com/?d=G5NJPNLX
004: http://www.megaupload.com/?d=YRXY4TXP
005: http://www.megaupload.com/?d=FZ6KY5J0
Tập 28:
001: http://www.megaupload.com/?d=T95YKWKO
002: http://www.megaupload.com/?d=FYLUHSW0
003: http://www.megaupload.com/?d=E81U89EN
004: http://www.megaupload.com/?d=ICCQ6UES
005: http://www.megaupload.com/?d=8UUPU5TI
Tập 29:
001: http://www.megaupload.com/?d=D5ULUN81
002: http://www.megaupload.com/?d=NEW7B1ZC
003: http://www.megaupload.com/?d=8AU8OBBM
004: http://www.megaupload.com/?d=HGTZH7RY
005: http://www.megaupload.com/?d=JF8SVDEZ
Tập 30:
001: http://www.megaupload.com/?d=BNKRQ7CW
002: http://www.megaupload.com/?d=ERBTDPYO
003: http://www.megaupload.com/?d=BVF2HWT6
004: http://www.megaupload.com/?d=JWNCUHK9
005: http://www.megaupload.com/?d=HXJINU33
Tập 31:
001: http://www.megaupload.com/?d=PYWDPOAC
002: http://www.megaupload.com/?d=41WB0TJF
003: http://www.megaupload.com/?d=IWNC7WOM
004: http://www.megaupload.com/?d=SD15L1U3
005: http://www.megaupload.com/?d=SZJ7HPQ1
Tập 32: End
001: http://www.megaupload.com/?d=9CNYQ655
002: http://www.megaupload.com/?d=8C3N6H5I
003: http://www.megaupload.com/?d=RLT3L6VM
004: http://www.megaupload.com/?d=QEDVX1O9
005: http://www.megaupload.com/?d=A4BCZ8JO
ThaiBaoA
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=340794

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét