Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

Bao Thanh Thiên - phần 2 - (25/25) - ĐL - FFVN phát hành

trọn phần 2 Bao Thanh Thiên.
Phim DL
FFVN phát hành

Thiên Hạ Đệ Nhất Trang gồm 9 tập

Gồm các diễn viên : Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính, Phạm Hồng Hiên, Lưu Đức Khải, Trương Ngọc Yến
Tập 1 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=MU78ZQP9
002 : http://www.megaupload.com/?d=NBXSJJ64
003 : http://www.megaupload.com/?d=883WJPK0
004 : http://www.megaupload.com/?d=T9R5WTHA
005 : http://www.megaupload.com/?d=6FJYEIVV
Tập 2 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=02GJ6G7A
002 : http://www.megaupload.com/?d=RNG9UWDL
003 : http://www.megaupload.com/?d=1A766MGL
004 : http://www.megaupload.com/?d=6JJ7G2LJ
005 : http://www.megaupload.com/?d=1RKIJ1MN
Tập 3 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=TLDRW8IV
002 : http://www.megaupload.com/?d=WVOUE9NA
003 : http://www.megaupload.com/?d=IG8PWGV2
004 : http://www.megaupload.com/?d=1EZ7YLZ0
Tập 4 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=ODZI0K5T
002 : http://www.megaupload.com/?d=PN06XJN9
003 : http://www.megaupload.com/?d=66JS9QFL
004 : http://www.megaupload.com/?d=HQDT0M29
Tập 5 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=8YDYMM4W
002 : http://www.megaupload.com/?d=VA3B70PB
003 : http://www.megaupload.com/?d=ELUSZE1N
004 : http://www.megaupload.com/?d=OIAJG0LA
Tập 6 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=79J28ASC
002 : http://www.megaupload.com/?d=N0NT5BQQ
003 : http://www.megaupload.com/?d=HMM2UPMT
004 : http://www.megaupload.com/?d=8P97NA2P
005 : http://www.megaupload.com/?d=OYYHL038
Tập 7 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=GK1T71DZ
002 : http://www.megaupload.com/?d=RJWX77RZ
003 : http://www.megaupload.com/?d=JEHWWO92
004 : http://www.megaupload.com/?d=RFMMWAHS
005 : http://www.megaupload.com/?d=S7LJ34I3
TẬP 8 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=23FIHBR4
002 : http://www.megaupload.com/?d=UTJHF1SH
003 : http://www.megaupload.com/?d=IRLPD5R0
004 : http://www.megaupload.com/?d=9OP2TITW
TẬP 9 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=ZZ9LW5C1
002 : http://www.megaupload.com/?d=NHCKXIJX
003 : http://www.megaupload.com/?d=OU8D3XT2
004 : http://www.megaupload.com/?d=2CHEWFP7

Song Sinh Kiếp gồm 5 tập
Với các diễn viên : Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính, Phạm Hồng Hiên, Tống Đạt Dân, Triệu Vĩnh Hương.
TẬP 1 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=2JFYII3E
002 : http://www.megaupload.com/?d=QD1MF9BR
003 : http://www.megaupload.com/?d=O6F1V1N8
004 : http://www.megaupload.com/?d=ZOFAGZRK
TẬP 2 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=6WF3DNDU
002 : http://www.megaupload.com/?d=1AKE84BC
003 : http://www.megaupload.com/?d=CPUJ3AB1
004 : http://www.megaupload.com/?d=6UTZUPVR
TẬP 3 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=MI9LPHS1
002 : http://www.megaupload.com/?d=O2LWRDE6
003 : http://www.megaupload.com/?d=CGTHW4BW
004 : http://www.megaupload.com/?d=JL4Z13AN
TẬP 4 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=2YU4R29E
002 : http://www.megaupload.com/?d=2JSNS39R
003 : http://www.megaupload.com/?d=6T0J7SCK
004 : http://www.megaupload.com/?d=R9FZDLG0
TẬP 5 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=VER7PTLT
002 : http://www.megaupload.com/?d=WY1XZPG0
003 : http://www.megaupload.com/?d=39T3TQCJ
004 : http://www.megaupload.com/?d=BD3WWYUX

Huyết Vân Phiên gồm 5 tập
Với các diễn viên : Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính, Phạm Hồng Hiên, Cung Từ Ân.
TẬP 1 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=NMIXHIV0
002 : http://www.megaupload.com/?d=4T9CC2WZ
003 : http://www.megaupload.com/?d=CK8RBX64
004 : http://www.megaupload.com/?d=BNG9ZS0S
005 : http://www.megaupload.com/?d=MDS6L9ZG
TẬP 2 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=TU51RQ8N
002 : http://www.megaupload.com/?d=D9OCQ01V
003 : http://www.megaupload.com/?d=CKIVMW6W
004 : http://www.megaupload.com/?d=4LVECW96
005 : http://www.megaupload.com/?d=J3UUKX6G
TẬP 3 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=6J1H2JBD
002 : http://www.megaupload.com/?d=1O7J3AHT
003 : http://www.megaupload.com/?d=2MMTQB4X
004 : http://www.megaupload.com/?d=P9R939OC
005 : http://www.megaupload.com/?d=EZD8J30Z
TẬP 4.
001 : http://www.megaupload.com/?d=OMIECCS6
002 : http://www.megaupload.com/?d=U2WJJRR9
003 : http://www.megaupload.com/?d=ZT9Y1O90
004 : http://www.megaupload.com/?d=55TU6C2K
005 : http://www.megaupload.com/?d=Y246J64J
TẬP 5.
001 : http://www.megaupload.com/?d=SJ4RWFUW
002 : http://www.megaupload.com/?d=17Q76NFG
003 : http://www.megaupload.com/?d=FML6C52H
004 : http://www.megaupload.com/?d=HK2NKBF2

Mỹ Nhân Ngư gồm 6 tập
Với các diễn viên : Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính, Phạm Hồng Hiên, Dương Lệ Thanh, Câu Phong, Long Long.
TẬP 1.
001 : http://www.megaupload.com/?d=E3SB0PYJ
002 : http://www.megaupload.com/?d=8L6DWLR0
003 : http://www.megaupload.com/?d=90O2IND3
004 : http://www.megaupload.com/?d=I7NWY9O6
005 : http://www.megaupload.com/?d=KAZ7GEWG
006 : http://www.megaupload.com/?d=FTE8VUMT
TẬP 2.
001 : http://www.megaupload.com/?d=SU6KMLK4
002 : http://www.megaupload.com/?d=RVVXBYIA
003 : http://www.megaupload.com/?d=2UCNW8SV
004 : http://www.megaupload.com/?d=7V92U8BK
005 : http://www.megaupload.com/?d=N4L9GFWG
006 : http://www.megaupload.com/?d=32PRU0WW
TẬP 3.
001 : http://www.megaupload.com/?d=5Q41HQN9
002 : http://www.megaupload.com/?d=7CNGP81T
003 : http://www.megaupload.com/?d=KIQCBR8O
004 : http://www.megaupload.com/?d=G2ZX8O5T
005 : http://www.megaupload.com/?d=TN7918WK
006 : http://www.megaupload.com/?d=Y76MMIIX
TẬP 4.
001 : http://www.megaupload.com/?d=9DWJKCYD
002 : http://www.megaupload.com/?d=QLGG2JAA
003 : http://www.megaupload.com/?d=EEQYFFC8
004 : http://www.megaupload.com/?d=B4319KBI
005 : http://www.megaupload.com/?d=95LN0E4C
TẬP 5 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=AMKOCLMY
002 : http://www.megaupload.com/?d=75CHPKZO
003 : http://www.megaupload.com/?d=3CHCTJL5
004 : http://www.megaupload.com/?d=2EQWET3D
005 : http://www.megaupload.com/?d=V2KSM0ET
006 : http://www.megaupload.com/?d=I20MLHMI
TẬP 6 .
001 : http://www.megaupload.com/?d=3VJLHC57
002 : http://www.megaupload.com/?d=7FVCIB4U
003 : http://www.megaupload.com/?d=ZXIVSQO8
004 : http://www.megaupload.com/?d=8ZGXKBR2
005 : http://www.megaupload.com/?d=FVL9KEE8
006 : http://www.megaupload.com/?d=U9PZ2STF


chumeocon
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=23305

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét